KKK

Archeologické výzkumy v Pivovarské zahradě

V souvislosti s budováním městského kolektoru došlo v letech 1991-1992 k záchrannému archeologickému výzkumu v Pivovarské zahradě ve městě Český Krumlov na Latránu poblíž řeky Vltavy. Průzkum významně přispěl k objasnění otázky osídlení Českého Krumlova před založením města.

Mezi nejzávažnější objevy patřil nález zbytků slovanské polozemnice (mírně zahloubený obytný objekt), situované na hřbetu jemného říčního písku. Polozemnice byla zavalena destrukcí z říčních valounů a lomového kamene, v níž se nacházely kusy mazanice (hliněná omítka stěn) s otisky dřevěných konstrukcí a střepy rozbitých nádob. Celý objekt je možné podle nálezů keramiky datovat do 8. století. Spolu s o něco staršími nálezy z Purkarce se jedná o jeden z nejstarších dokladů slovanského osídlení jižních Čech.

Český Krumlov, pivovarská zahrada, letecký pohled

Při průzkumu byly nalezeny i pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné (před 6 000 lety). Zbytky keramiky a kamenných nástrojů svědčí o existenci menší osady. V celých jižních Čechách známe pouze čtyři sídliště tohoto období. Nálezy z Českého Krumlova jsou nejjižnějšími doklady staroneolitického osídlení v rámci jižních Čech.

Na břehu Vltavy došlo také k objevu kamenných artefaktů z opálu, křemene a křišťálu, datovaných do pozdní starší doby kamenné (12-10 tisíc let před naším letopočtem). Nálezy poukazují na přítomnost sídliště souvisejícího s kontrolou toku řeky a zřejmě i s možností lovu ryb. Jednalo se pravděpodobně o krátkodobé osídlení této lokality lovci a sběrači plodů.

Další archeologické nálezy se vztahují již k době založení města nebo k následujícím stoletím. Při průzkumu byla odkryta kulturní vrstva se zbytky keramiky, zvířecích kostí a hliněné omítky z 13.-15. století našeho letopočtu. Podél břehů Vltavy byly také nalezeny mocné vrstvy navážek z 18.-20. století, které měly zpevňovat a vyrovnávat říční břehy.

Další informace:
Zámek Český Krumlov - prehistorie
Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově

(pb)