Jelení zahrada ve městě Český Krumlov

Původní název:
Na začátku 18. století se území nazývalo "Thier Garten". Pomístní název Jelení zahrada je doložen již z 18. století (v němčině Hirschen Garten, Hirschgraben, Hirschgarten) a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře.

Popis zahrady:
Jelení zahrada se nachází v širokém pásu nivy Polečnice (Chvalšinského potoka). Její rozloha činí 7 hektarů. Území zahrady je vymezeno na jihovýchodě a západě linií úpatí zámeckých svahů, na severu Chvalšinskou silnicí a na východě uliční zástavbou městské čtvrti Latrán. Střední část zahrady (s parkovištěm osobních automobilů a objektem bývalé tzv. šiškárny - dnes restaurace Jelenka) se nachází na ploše bývalé Letecký pohled na východní část Jelení zahrady s areálem zahrádkářské kolonie, 1999, foto: Lubor Mrázek renesanční zahrady, jež později prošla složitým vývojem. Porosty jsou tvořeny výsadbami různého stáří, nejmladší jsou výsadby alejových lip a javorů přímo na ploše parkoviště. Západní část zahrady (plocha nivy v okolí Chvalšinského potoka) - porosty se omezují na nové výsadby keřových skupin a stromů a dále na břehový porost vrb, osik, olší a klenů, oboustranně doprovázející tok potoka. Na severních svazích mezi souborem zámeckých budov a nivou Chvalšinského potoka jsou zapojené porosty stromů, mají charakter smíšeného listnatého lesa s bohatým keřovým patrem. Východní levobřežní část zahrady, přiléhající ke Chvalšinské ulici, má charakter volné parkové louky s rozptýlenými solitérami a skupinami stromů. Proti Chvalšinské ulici je vymezená jednořadým stromořadím javorů a proti pravobřežní části Jelení zahrady břehovým porostem vrb a olší podél potoka. Východní pravobřežní část zahrady (se zahrádkářskou kolonií) má zcela odlišný ráz oproti předchozím částem Jelení zahrady - stromové patro porostů je tvořeno téměř výhradně ovocnými stromy.

Významné architektonické detaily:

Některé ze stavebních objektů historického původu jsou na území Jelení zahrady dosud zachovány:

 • Bývalá luštírna semen (tzv. šiškárna) je dnes využívána jako restaurace Jelenka.
 • Ohradní zeď bývalé obory (tzv. dlouhá zeď) je dochována v souvislém úseku od křižovatky s Chvalšinskou ulicí až po její zakončení u objektu dvora severně od tzv. Renesančního domu na 5. zámeckém nádvoří. Zeď z lomového zdiva je kryta kamennými žulovými deskami a omítnuta. V minulosti byla několikrát opravována a podepírána přizděnými opěráky. Poslední oprava proběhla v roce 1996 - po zřícení části zdi v důsledku podmáčení zdiva po průtrži mračen 20. května 1995.
 • Torza kamenných pilířů jsou pozůstatky bývalé lávky přes Chvalšinský potok. Pilíře jsou vyzděny z opracovaných bloků kamene. Stará podoba lávky je zachycena na starých fotografiích.
 • Objekt výtoku pramene (tzv. Lvíček).
 • Původní terénní modelace původní renesanční "zahrady na ostrově" je dodnes patrna na jižní a východní straně parkoviště u restaurace Jelenka.

Jelení zahrada v Českém Krumlově - bývalá luštírna semen, v současné době Restaurace Jelenka, foto: Jiří Olšan

V zahradě, jež v minulých 40 letech prošla pohnutým stavebním vývojem, se nacházejí rovněž novodobé stavební objekty:

 • objekt regulační plynové stanice v západní části zahrada
 • parkoviště pro osobní automobily se vstupním objektem a veřejnými toaletami
 • oplocení zahrádek a objekty zahradních domků ve východní části zahrady

Historický přehled majitelů území Jelení zahrady:

 • od 13. stol. - pánové z Krumlova
 • 1302 - českokrumlovské panství bylo Václavem II. odstoupeno Jindřichu z Rožmberka
 • 1600 - Petr Vok z Rožmberka prodal českokrumlovské panství císaři Rudolfu II., Jelení zahrada se stává majetkem císařské komory
 • 1622 - 23. prosince t.r. daroval císař Ferdinand II. panství svému tajnému radovi a předsedovi válečné rady Janu Oldřichu z Eggenbergu
 • 1719 - českokrumlovské panství získává po vymření Eggenbergů pro svůj rod Adam František ze Schwarzenbergu
 • 1940 - na majetek hlubocké větve Schwarzenbergů uvalena nucená správa
 • 1947 - zákonem Lex Schwarzenberg z července 1947 byl veškerý majetek hlubocké větve (primogenitury) Schwarzenbergů vyvlastněn - stává se nejdříve majetkem zemským, posléze po zrušení zemského zřízení v roce 1949 majetkem státním.
 • 30. léta 20.stol. - zahájeno pronajímání zahrádek zaměstnancům schwarzenberského lesního úřadu
 • 1947 - vyvlastnění majetku knížat ze Schwarzenbergu

Role Jelení zahrady v urbanistické struktuře města Český Krumlov:
Středověký fortifikační rybník v severním předpolí hradu a později vzniklá obora s různými typy řemeslných výrob se významně podílely na vytváření typu městské krajiny Českého Krumlova. Urbanistický koncept tohoto území, vzniklý za Petra Voka na konci 16. století, sice doznal újmy přírodními katastrofami a během třicetileté války (především byl zrušen rybník !), přesto až do nedávné minulosti vymezil rozsah lokality a částečně také její funkci. Historicky vzniklý areál Jelení zahrady vytvářel po staletí podnož monumentální siluetě zámecké rezidence. Svou existencí odsunul předměstskou zástavbu zhruba o 150 metrů severně od paty zámeckých svahů. Toto historicky vzniklé pásmo bylo v minulosti víceméně respektováno a stavební objekty se objevovaly spíše v okrajových částech zahrady. Zásadní obrat ve vývoji zahrady přišel v 2. polovině našeho století. Plocha parčíku u luštírny semen (na místě původní renesanční zahrady na ostrově) zanikla v důsledku využití jako autobusové nádraží. Parkoviště vzniklé na začátku 90. let pak de facto zničilo celou západní polovinu historické Jelení zahrady. Součástí stavby parkoviště byly sadové úpravy okolí vyasfaltovaných ploch automobilových stání. Orgány památkové péče i nevládní iniciativy přiměly projektanta, investora a dodavatele ke zvýšení počtu stromů na ploše parkoviště. Přesto ale výsledná úprava již ztratila (alespoň v rozsahu zastavěné a zpevněné plochy) charakter zahrady a historické zahrady obzvláště! Přestože je nepochybně nutné zabezpečit určitý počet parkovacích míst v blízkosti historického jádra, ztráta velké části území historické zahrady je neúměrně vysoká. Rozhodně by současné funkční vymezení části Jelení zahrady jako parkoviště nemělo zůstat definitivní. Musí zůstat otevřená perspektiva rehabilitace zahrady jako celistvého architektonického souboru.

Památková ochrana území:
Část Jelení zahrady jižně od Chvalšinského potoka se nachází na území MPR Č. Krumlov. Plochy zahrady severně od potoka se nalézají v ochranném pásmu MPR Č. Krumlov.

Pohled na střední část Jelení zahrady, využité jako parkoviště, od Plášťového mostu, 1999, foto: J. Olšan Současné využití zahrady:
Území Jelení zahrady v současnosti zahrnuje veřejně přístupnou plochu městské zeleně, areál zahrádkářské kolonie a rozsáhlé parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Ve střední části zahrady se nachází restaurace Jelenka a veřejné WC.

Další informace:
Historický vývoj zahradní úpravy v prostoru dnešní Jelení zahrady