KKK

Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov


V Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově je kromě archeologických nálezů z novějších archeologických výzkumů uloženo i několik desítek keramických střepů - zlomků keramických nádob a kamnových kachlů středověkého stáří (15. - 16. století), které se našly při přestavbách objektů v historickém jádru města Český Krumlov v 70. a 80. letech 20. století. Do muzea je odevzdali jejich nálezci - stavební dělníci nebo majitelé domů (Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov).


Český Krumlov, náměstí Svornosti čp. 12, dům chybně označovaný jako tzv. Zlatokorunský, komorový kamnový kachel zdobený reliéfním námětem Beránka božího, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Dokumentace pozůstatků městské brány u Lazebnického mostu v Radniční ulici, foto: Michal Ernée, 1997


Až do počátku 90. let 20. století neproběhl na území města žádný skutečný archeologický výzkum. S prvními odborně prozkoumanými pravěkými (Pravěké a raně středověké osídlení na území města Český Krumlov) a středověkými archeologickými situacemi jsme se mohli seznámit teprve díky několika menším výzkumům Pavla Břicháčka v letech 1990-1992. Kromě množství cenných dokladů středověké a novověké hmotné kultury při nich nalezl a dokumentoval například způsob úpravy břehu řeky Vltavy pod terasami hotelu Růže (Horní č.p. 154) či středověké odpadní vrstvy v Masné ulici. Nálezy z kulturních vrstev, které odkryl v letech 1991/92 v prostoru bývalé Dolní panské zahrady (Archeologický výzkum v Pivovarské zahradě), prokázaly osídlení v těchto místech již v době vzniku města - ve 13. století a umožnily mu datovat vznik hradební zdi na břehu řeky Vltavy v těchto místech možná již do 14. století.


Dokumentace pozůstatků městské brány u Lazebnického mostu v Radniční ulici, foto: Michal Ernée, 1997 Dokumentace pozůstatků městské brány u Lazebnického mostu v Radniční ulici, foto: Michal Ernée, 1997


V letech 1992/93 začali na území města Český Krumlov provádět archeologické výzkumy i archeologové Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a zejména Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Od té doby probíhají v Českém Krumlově každoročně desítky menších i větších záchranných archeologických výzkumů při přestavbách historických budov - zejména měšťanských domů, rekonstrukcích inženýrských sítí i při mnoha dalších zásazích pod úroveň dnešního terénu.


Dokumentace kulturních vrstev 13. - 18. století v prostoru bývalého městského parkánu (dnes ulice Parkán), foto: Michal Ernée, 1997 Provádění dokumentace odkryté pekařské pece, Český Krumlov, nám. Svornosti čp. 15, foto: Michal Ernée, 1994

Zatím nejdůležitější a nejzajímavější poznatky o minulosti města Český Krumlov a životě jeho obyvatel ve středověku a raném novověku přinesly archeologické výzkumy v domech č. p. 20 v Panské ulici, č. p. 27, 25 a č. p. 29 v Radniční ulici, Náměstí Svornosti č. p. 2 a č. p. 15, č. p. 23 a č. p.15 na Latráně nebo č. p. 74 v Široké ulici. Důležité informace o našich předcích se podařilo získat při archeologickém výzkumu novověkého hřbitova na Plešivci, při dokumentaci výkopů pro inženýrské sítě v ulicích Radniční a Parkán nebo během archeologického výzkumu ve dvoře bloku domů mezi ulicemi Radniční, Panskou, Dlouhou a Soukenickou.

(me)

Další informace :
Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově
Archeologický výzkum středověkého hradu Český Krumlov
Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov