Historie kultury v regionu Český Krumlov


Kostel sv. Mikuláše v Boleticiích Oblast Českokrumlovska byla vzhledem ke své odlehlé poloze a méně vhodným podmínkám stabilně osídlena až ve středověku, i když zde menší sídliště vznikala již ve starší době kamenné. Hlavní vlna kolonizace sem přišla až ve 13. století a tehdy se také začíná rozvíjet kulturní život regionu. Z románského období se zachovaly pouze fragmenty, které nepodlehly pozdějším přestavbám.

Sv. Petr (vlevo) a Sv. Pavel (vpravo) z kostela ve Svérázu, 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Období gotiky znamenalo obrovský kulturní i hospodářský rozmach. Centrem regionu bylo město Český Krumlov jako sídlo světské vrchnosti, od níž se kulturní vlivy šířily do poddanského prostředí. Významnou roli sehrávala také církev, která ovlivňovala všechny stránky života věřících. Oba tito činitelé patřili k objednavatelům a mecenášům uměleckých děl.

Mistr vyšebrodského oltáře, Ukřižování vyšebrodské, kolem roku 1380

Středisky civilizačního pokroku byly především cisterciácké kláštery ve Vyšším Brodě a ve Zlaté Koruně, založené po polovině 13. století. Zdejší písařské dílny přispívaly k vytváření literární tradice, rodila se zde tradice hudební a cenné byly klášterní knihovny, zvláště vyšebrodská. Oba kláštery reprezentují spolu s dalšími hrady, hrádky, tvrzemi, kostely a měšťanskými domy gotický sloh, doplněný sochařskými, řezbářskými a malířskými díly domácího i cizího původu, vznikajícími v tzv. krásném slohu.V 16. století se proti strohosti gotiky staví pohodlí a světské radosti renesance. Přestavují se gotické hrady (Český Krumlov, Rožmberk), vznikají letohrádky a lovecké zámečky (Červený Dvůr), jejich stěny zdobí renesanční malby a galerie rodinných portrétů a všude zní hudba. Podobné procesy probíhají i v měšťanském prostředí. Církevní stavby doznaly změn zejména v období pozdní gotiky, a proto se jich renesanční úpravy dotýkaly jen okrajově. Hlavním kulturním centrem je opět Český Krumlov za vlády posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka.

Hrad Rožmberk nad Vltavou, letecký pohled

Období baroka je obdobím návratu k Bohu a zvýšení zájmu o sakrální umění. Dochází k úpravám, ale i k novostavbám klášterů, kostelů, kapliček, božích muk a poutních míst (Kájov). Umělecká díla, která v českokrumlovském regionu vznikají, však nepřekračují průměr soudobé tvorby. Za zmínku ale stojí působení sochařů Matějě Václava Jäckela a Jana Antonína Zinnera. V oblasti venkovské světské architektury je baroko spíše dekorativní záležitostí. Od konce 18. století lze kolem venkovských farních kostelů sledovat hudební život.

Pohoří na Šumavě, kostel

Od počátku 19. století se českokrumlovský region stává hospodářsky i kulturně periferní oblastí. Na přelomu 18. a 19. století je zde rozvinuta hlavně lidová divadelní kultura, známé jsou především Hořické pašijové hry. Nejznámější literární osobností je bezpochyby Adalbert Stifter, rodák z Horní Plané. V oblasti výtvarného umění je typická lidová podmalba na skle. Zmiňme také mimokrumlovské působení malíře Charlese Louise Philippota.

.. Kostel v Pohorské vsi, interiér s kazatelnou

Po vysídlení německých obyvatel po druhé světové válce a likvidaci některých institucí kulturní život regionu značně utrpěl. Po roce 1989 se však situace zlepšuje.

Kostel v Polné na Šumavě

Další informace :
Architektura v regionu Český Krumlov
Historie malířství v regionu Český Krumlov
Historie sochařství v regionu Český Krumlov
Historie hudby v regionu Český Krumlov
Historie divadla v regionu Český Krumlov
Dějiny písemnictví regionu Český Krumlov
Historie kultury ve městě Český Krumlov

(mko)