KKK

Tvrz Štěkře

Tvrz Štěkře, pohled z jihovýchodu Lokace:
Ves Štěkře se nachází 7 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov.

Původ názvu:
Jméno vesnice s tvrzí Štěkře je odvozeno od příjmení Štekr (dřevorubec), znamená to tedy, že se jednalo o "Štekrovu ves".

Stavebně historický vývoj:
Budovy tvrze jsou mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury ze 16. a 17. století. Objekt tvrze se skládá z obytné budovy gotického původu, která je směrem k bráně prolomena třemi okny a vyzdobena slunečními hodinami. V zadní části stavení jsou nízko položené dvě střílny. Místnost v přízemí byla klenutá. V patře byl instalován bohatě profilovaný strop s letopočtem 1608. Obytnou část doplňovalo stavení špýcharu, upraveného v renesančním slohu, bývalá kovárna a další hospodářské budovy. Celý komplex je uzavřen ohradní zdí.



Tvrz Štěkře, pohled na obytné jádro tvrze

Historie obyvatel objektu:
Prvním známým majitelem tvrze a vsi Štěkře byl Menhart ze Štěkře, uváděný v pramenech z roku 1336. O tři léta později vlastnil tvrz již Vernéř ze Štěkře a posléze roku 1381 se uváděl jako vlastník Bernard se znamením vidlice ve znaku, kterému tvrz patřila do roku 1386. Další zprávy o majitelích tvrze se datují až k roku 1444, kdy Štěkři držel Olbran ze Štěkře. V roce 1459 byl majitelem Mikuláš z Holtova, který prodal dvůr s tvrzí robotnému člověku Linhartovi zákupním právem za 45 kop grošů a za 2 kopy ročního platu. O dalších majitelích tvrze po roce 1459 není nic známo. V pozemkových knihách z 18. století se na tvrzi uvádí rod Kalkušů, kterému patřil objekt až do poloviny 20. století. Hospodářskou část tvrze dostalo roku 1956 do užívání Jednotné zemědělské družstvo. Obytnou část opustila rodina pro zchátralost v roce 1962. Objekt začal pustnout, od roku 1964 začalo zemědělské družstvo tvrz postupně vyklízet. Roku 1968 vyhořela stodola v blízkosti tvrze. O chátrající tvrz projevilo zájem několik institucí, ale k její rekonstrukci nikdy nedošlo.

Tvrz Štěkře

Současné využití:
V současné době dostala tvrz nového majitele, potomka bývalých vlastníků tvrze, pana Jana Kalkuše, kterému byl majetek vrácen v restituci. Ten se hned pustil do opravy zdevastovaného objektu, provedl zastřešení špýcharu, obnovil vjezd do dvora a vyhořelou stodolu. Po vytvoření hospodářského zázemí počítá majitel s rekonstrukcí obytného jádra tvrze.

(mh)