Historie hudby v


Zpěvník potulného pěvce z 15. století Přirozené centrum regionu - město Český Krumlov - nebylo vždy jeho jediným kulturním a v užším slova smyslu hudebním střediskem. Tím se mohlo stát až v souvislosti s vyššími kulturními potřebami šlechty a obyvatel města.

Na základě studia pramenů můžeme počátky hudebního života města doložit od konce 14. století. Tehdy tu již existovala farní škola a při ní choralisté, chlapecký sbor, který se staral o kostelní zpěv. Na konci 15. století k nim přibylo ještě literátské bratrstvo. Hudební život rožmberského dvora je možné sledovat od poloviny 15. století. Jeho vrcholem byla slavná rožmberská muzika založená Vilémem z Rožmberka v roce 1552.

V pozdější době lze za významné hudební aktivity považovat existenci eggenberské kapely, schwarzenberské dechové harmonie, lovecké hudby a granátnické kapely a zejména provoz zámeckého divadla na straně zámku, existenci kůrů u sv. Víta a v klášterním kostele a založení městské hudební školy v roce 1780) na straně města. (Historie hudby ve městě Český Krumlov).

Notový zápis české milostné písně z konce 15. století

Prvními hudebními středisky regionu však byl cisterciácký klášter Vyšší Brod (založen v roce 1259 Vokem z Rožmberka) a klášter Zlatá Koruna (založena v roce 1263 králem Přemyslem Otakarem II.). Zejména klášterní knihovna kláštera Vyšší Brod obsahuje významné prameny hudby a hudební teorie ze 13. až 16. století.

Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, hudební výklenek, krajina s hrajícími nymfami, počátek 17. století

Teprve od konce 18. století lze sledovat hudební život kolem venkovských farních kostelů. Jeho páteří byl učitel - kantor, který zastával zároveň místo varhaníka.

..Někteří kantoři také komponovali, například zlatokorunský Antonín Borový (1755 - 1832) nebo frymburský Jan Nepomuk Maxant (1755 - 1838). Dokladem čilého hudebního života na přelomu 18. a 19. století jsou dochované sbírky hudebnin z kůrů farních kostelů z Chvalšin, Kájova, Vyššího Brodu a Zlaté Koruny.

(mho)

Další informace:
Historické varhany v regionu Český Krumlov
Hudba v klášteře Vyšší Brod