KKK

Tvrz Slavkov

Pohled na bývalou tvrz Slavkov ze západní strany Lokace:
Tvrz Slavkov se nachází 7 km jihozápadním směrem od města Českého Krumlova.

Původ názvu:
Slavkov (německy Lagau) vznikl z vlastního jména majitele, má význam "Slávkův dvůr".

Stavebně historický vývoj:
Slavkovská tvrz je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla. Je to příklad o to vzácnější, že jde o celek dobře historicky dokumentovaný.

Nejdůležitější stavbou zemanského sídla byla čtvercová věž, která má dnes kromě přízemí ještě dvě patra a zděnou část pod střechou. V roce 1791 byla přestavěna ve zvonici a opatřena hodinami. Na západní straně sousedí s věží obytné stavení, ze kterého vedl ve výši druhého patra padací můstek k hrotitému portálku, dosud zachovanému ve zdivu věže. Panské sídlo obklopoval v minulosti čtverec hospodářských budov, uzavřený kamennou hradbou se střílnami a kostelík.

Historie obyvatel objektu:
První zmínku o Slavkově, který se původně jmenoval Louka, nacházíme v roce 1311, kdy Bušek ze Slavkova lokalizoval obec Smědeč na Brložsku, asi 2 km od Kuklova. Ve druhé polovině 15. století drželi ves Slavkov Odolénové z Komařic, jejichž původním sídlem byly Komařice u Borovan. Po nich se na Slavkově vystřídala řada majitelů, příslušníků drobné feudální šlechty. Roku 1584 odkoupil tvrz, dvůr a ves spolu se vsí Mezipotočí od bratrů ze Šonova Vilém z Rožmberka. Jeho nástupce Petr Vok prodal Slavkov v roce 1596 svému osobnímu lékaři, který však zemřel bez potomků. Slavkov tak připadl právem odúmrtí císaři Rudolfovi II. Habsburskému, který roku 1599 postoupil tvrz se vsí Václavu Berkovi z Dubé. Posledním majitelem bylo město Český Krumlov, které Slavkov koupilo roku 1607.

V areálu tvrze byla kdysi jednotřídní škola, kapacitně však nevyhovovala a tak byla roku 1893 ve Slavkově postavena škola nová. Poslední renovace areálu byla provedena roku 1967.

V blízkosti Slavkova se nacházely i menší zemanské dvory. Tyto usedlosti v Cipíně a Mezipotočí, přesto že byly obývány drobnou šlechtou a požívaly určitého práva samostatnosti, nikdy nedospěly k výstavbě samostatné tvrze. I přes nálezy tuhy a železné rudy u Slavkova nebyl zde nikdy rozvinut průmysl. Roku 1934 zahrnovala obec Slavkov s osadou Mezipotočí 582 ha, 77 domů a 371 obyvatel. Téměř polovina domů a obyvatel sídlila v Mezipotočí.

(mh)