KKK

Tvrz Kladenské Rovné

Tvrz Kladenské Rovné, celkový pohled Lokace:
Vesnice Kladenské Rovné se nachází mezi Kájovem a Hořicemi na Šumavě, 7 km jihozápadně směrem od Českého Krumlova.

Původ názvu:
Název vesnice Kladenské Rovné vznikl spojením slov Kladenský - postavený z klád, a rovné, jež značí hladký či plochý povrch.

Popis objektu:
Na místě bývalé tvrze stojí v současné době budova, která se po několika stavebních úpravách podobá selské usedlosti. Pouze vnitřní klenutí oken a stropu v prvním patře připomíná středověkou kamennou stavbu obytné věže.

Historie obyvatel objektu:
Nejstarším držitelem vsi byl Bušek z Rovného, připomínaný již roku 1308. V držení Rovného se pak střídala řada majitelů drobné šlechty. Poslední majitel Ondřej z Nemyšle ustanovil poručníkem svých nezletilých dětí a správcem majetku Jindřicha z Rožmberka. Jindřich prodal roku 1487 tvrz se dvorem a ves s mlýnem svému kancléři Václavovi, který v té době usměrňoval politickou koncepci vladaře i kulturní život na rožmberském dvoře. Václav, který se podle tvrze začal psát z Rovného (Václav z Rovného) odkoupil od Rožmberků vsi Ličov a Močerady, které společně s tvrzí prodal roku 1506 klášteru Vyšší Brod pod podmínkou možnosti doživotního užívání. Pod tíhou stáří se Václav z Rovného vzdal roku 1509 kancléřství, ale jako osobní rádce Petra z Rožmberka si ještě deset let udržel svůj dřívější vliv u krumlovského dvora. Po smrti Petra z Rožmberka se ujal vlády mladší energický synovec Jindřich, který Václava z Rovného na několik měsíců uvěznil na zámku v Českém Krumlově. Mezitím zabral tvrz, ves i s úrodou a nutil robotný lid k poddanosti. Václav opustil vězení až po Jindřichově smrti roku 1526 a brzy na to se přestěhoval do Českých Budějovic. Po jeho smrti se Rovné stalo majetkem vyšebrodského kláštera. Počet obyvatel Rovného stoupal až do počátku II. světové války. Ves měla v roce 1841 27 domů se 176 obyvateli, v roce 1930 již 31 domů s 204 obyvateli. Další rozvoj Rovného zastavila II. světová válka. Po odsunu obyvatel německé národnosti se jejich počet značně snížil a nevyrovnal se ani při dosídlování pohraničí. Z posledního sčítání obyvatel vyplývá, že v Kladenském Rovném je pouze 17 domů a z toho počtu je jen 12 trvale osídleno 29 obyvateli.

Legendy a vyprávění:
Do rybníka, který byl později vysušen a přeměněn na louky, spadla kdysi z hráze stará služka. Ve strachu z utopení prosila tamního vodníka o záchranu. Hastrman ji zavedl do svého příbytku před kolovrat a nařídil upříst len na své nové šaty. Nebohá žena předla už tři roky, ale lnu neubývalo. Až jednou se jí ve snu zdálo, že má přadeno otočit. Učinila tak a rázem byla s prací hotova. V tu chvíli se ocitla doma s brašnou plnou dukátů. Jednu mladou ženu ze vsi ochránila před zlou mocí Panna Maria. Děvče sekalo trávu a najednou se pod ní zachvěla země a před ní se s podivným smíchem objevil čertův mládenec. Polomrtvá strachy se dívka bezděčně zachytila nedalekého kamene. Když se vzpamatovala, ďábel zmizel a v kameni, o který se opírala, spatřila otisky bosých nohou. V dáli zahlédla ženu v dlouhém plášti s dítětem v náručí.

Současné využití:
Na místě bývalé tvrze dnes stojí hájovna státních lesů.

(mh)