Region Český Krumlov v literatuře

Počátky literární činnosti na území regionu spadají zhruba do doby předhusitské (13. - 14. století) a jsou spojeny jednak s kláštery ve Vyšším Brodě a ve Zlaté Koruně a jejich klášterními knihovnami, jednak s rozmachem rodu Vítkovců.

V 1. polovině 14. století, za Petra I. z Rožmberka, vzniká významná památka staročeské právní prózy Kniha rožmberská.

Za vlády posledních Rožmberků se stává centrem kultury Český Krumlov, kde buduje svou rozsáhlou knihovnu Václav z Rovného a žijí zde další vzdělanci i z řad měšťanských vrstev. Působí tu Václav Březan, autor Rožmberské kroniky. Na latinské škole studuje Šimon Lomnický z Budče. Na rožmberském dvoře se také provozuje divadlo.

Významnou literární osobností doby pobělohorské se pro Český Krumlov stává Bohuslav Balbín (pobývá zde v letech 1664 - 1665).

19. stol. je v českokrumlovském regionu charakterizováno (vzhledem k národnostní struktuře obyvatelstva) velkým rozmachem německy píšících literátů. Do světové literatury se zapsal hornoplánský rodák Adalbert Stifter.

Nejvýznamnějším rodákem z oblasti české obrozenské literatury je rodák z Velešína Josef Vlastimil Kamarýt.

Významné osobnosti české literatury se dotýkají regionu spíše okrajově, většinou se zde objevují při krátkých pobytech, kdy pod dojmem okouzlení krásami přírody i bohatou historií pak píší díla tematicky příslušející k zdejším lokalitám (viz např. Eliška Krásnohorská, Otakar Mokrý atd.).

Ani ve 20. století se situace příliš nemění. Nejvýznamnějším rodákem regionu se stává klasický filolog Karel Hrdina (narozen v Černici). Celá řada významných českých spisovatelů opět pouze prochází Českým Krumlovem i dalšími lokalitami, aby z těchto většinou jen krátkodobých pobytů vytěžila náměty pro svá díla. Nejfrekventovanějším tématem těchto děl (básní i próz) jsou osudy posledních Rožmberků a vůbec období 16. stol.

Ani současnost není původní literární tvorbě regionu příliš příznivá; na svého velkého rodáka nebo na autora, který by skutečně na vysoké úrovni literárně zpracoval témata z Českokrumlovska, teprve čekáme...

(hj)

Další informace:
Rejstřík významných osobností města a regionu Český Krumlov - oddíl literatura