KKK

Poutní kostel Svatý Kámen

Poutní kostel Svatý Kámen, celek Lokace:
1,5 km jihovýchodně od Rychnova nad Malší a 4 km západně od hraničního přechodu s Rakouskem - Dolní Dvořiště / Wullowitz.

Původ názvu:
Název Svatý Kámen získalo poutní místo díky legendě, vážící se k balvanu, na němž se údajně zjevila Panna Maria. Německý název Maria Schnee beim Stein odráží zasvěcení kostela Panně Marii Sněžné. (Heiligen Stein)

Popis objektu:
Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou vroubenou šesti kapličkami. Barokní kostel Panny Marie Sněžné je jednolodní, s trojboce zakončeným presbytářem a hranolovitou věží nad západním průčelím.

Poutní kostel Svatý Kámen, kaple se zázračným pramenem, exteriér K východní straně presbytáře je přičleněna sakristie s čtvercovým půdorysem. K severní straně lodi přiléhá trojboká kaple, v níž se nachází posvátný balvan. Fasády kostela jsou členěny lizénami.

Interiér chrámu je sklenut valenou klenbou s výsečemi, na níž se dochovaly zbytky malířské výzdoby, poznamenané pozdější přemalbou a obnovené při rekonstrukci kostela. Barokní mobiliář z 18. století se nedochoval, neboť veškeré zařízení bylo zničeno nebo rozkradeno.

K poutnímu místu patří také šestiboká barokní kaple, postavená nad pramenem s léčivou vodou. Kaple je situována nedaleko západní strany kostela.

Stavebně historický vývoj:
Poutní místo založily českokrumlovské klarisky, kterým patřilo toto území. Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě velkého poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami. Kaple nad pramenem byla zřízena v roce 1709.

Poutní kostel Svatý Kámen, pohled do interiéru kostela

V roce 1949 došlo k uzavření poutního místa a k jeho potupné devastaci jednotkami Pohraniční stráže. Mobiliář byl zcela zničen a v 70. letech se zlikvidovaly budovy kláštera. Teprve po roce 1989 se přikročilo za podpory Rakouska a Německa k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, završené slavnostním vysvěcením všech objektů v roce 1993.

Poutní kostel Svatý Kámen, pohled do interiéru kaple se zázračným pramenem

Významné architektonické detaily:
Kaple při severní straně chrámové lodi, v níž se nachází posvátný balvan se sochou Panny Marie a soškami andělů.

Historie poutního místa:
Původ poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle pověsti se okolo roku 1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa.

Pověsti o podivuhodném kamenu vedly v 17. století, které bylo prodchnuto vypjatou zbožností, k založení mariánského poutního kostela českokrumlovskými klariskami. Poutní místo získalo postupně mnoho příznivců, kteří kostelu věnovali množství finančních i věcných darů. Roku 1778 se tak do chrámu dostaly i ostatky sv. panny a mučednice Konkordie, umístěné v ozdobné skleněné rakvi. Později však byly odvezeny do farního kostela v Bavorově.

Do života poutního místa negativně zasáhly reformy císře Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově, jemuž Svatý Kámen patřil. Poutní kostel byl v této souvislosti několik let uzavřen a až později obnovena opět duchovní správa, vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu. Od roku 1801 patřilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkům, kteří získali majetek po zrušeném klášteře klarisek. Ve čtyřicátých letech 19. století byli

Poutní kostel Svatý Kámen, interiér poutního kostela duchovní správou poutního místa pověřeni redemptoristé, které roku 1895 vystřídala kongregace bratří Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic (tzv. petrini). Redemptoristé však Svatý Kámen získali znovu v roce 1924 a spravovali jej až do roku 1949, kdy byl kostel uzavřen a postupně zcela zdevastován. Do roku 1938 patřil Svatý Kámen k hojně navštěvovaným poutním místům.

Legendy a vyprávění:
Roku 1634 porazil zedník z Rychnova nad Malší Šimon Stepinger strom, rostoucí poblíž posvátného kamene, aby měl dřevo na otop. Když však doma topil dřívím z uvedeného stromu, přiblížila se jeho tříletá dceruška k ohni tak neopatrně, že se na ní vzňal oděv. Zoufalý otec těžce popáleného dítěte si dělal výčitky, že porazil strom na posvátném místě, a svého činu hluboce litoval. Vroucně vzýval Pannu Marii Těšitelku zarmoucených, aby zachránila jeho dítě. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy uzdravila. Zpráva o této události se rychle rozšířila a lidé začali hojně navštěvovat podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v nejrůznějších záležitostech.

Současné využití:
Po rekonstrukci dokončené v roce 1993 slouží poutní kostel opět svému účelu. Od května do října se zde konají každou neděli bohoslužby pro poutníky.

Další informace:
Pouti a poutní místa v regionu Český Krumlov
Církevní dějiny regionu Český Krumlov

(zp)