Historie sklářství v regionu Český Krumlov

Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - Panna Marie s Ježíškem, foto: Jos. Prokopec Z historie sklářství na Kaplicku

Organickou součástí bývalého politického okresu Kaplice (1850 - 1949) byl soudní okres Nové Hrady. Již dříve Kaplicko spolu s Novohradskem tvořilo větší část Novohradského panství, které bylo v držení rodu Buquoyů.

Geograficky je tento region ohraničen na západě řekou Malší, na východě říčkou Stropnicí, na severu pahorkatinou Slepičích hor a jižní stranu uzavírá hradba Novohradských hor. Přírodní poměry zde vytvořily surovinovou základnu pro vznik a rozvoj sklářských hutí. Pralesovité porosty poskytovaly kvalitní palivové dřevo, byla tu ložiska sklářských písků a vodní toky nabízely energetické využití. Kolonizací převážně německy mluvícího obyvatelstva sem byla získána levná pracovní síla. Tohoto výrobního potenciálu bylo koncem 14. a začátkem 15. století použito k zakládání skláren.

První sklárna v této oblasti, o níž jsou zprávy z roku 1401, byla v Klažarech. Teprve od roku 1588 se připomíná sklárna na Vilémově Hoře (Wilhelmberg), dnešní Hojná Voda, kterou založil Vilém z Rožmberka - po němž také obdržela své jméno. V té se vyrábělo sklo benátského stylu malované a zlacené, určené hlavně pro rožmberský dům, které však dosáhlo věhlasu i v cizině. Po zániku této sklárny na počátku třicetileté války založila roku 1623 Marie Magdalena Buquoyová Novou Huť na Vilémově Hoře, která byla v provozu až do roku 1677.

V letech 1673 - 1674 založil Francouz Louis le Vasseur d´ Ossimont sklárnu na výrobu křišťálu v Nových Hradech a vedl ji do roku 1689. Vyráběl dokonalé čiré duté sklo bohatě tvarované, z něhož se dělaly různé stolní ozdoby ve tvaru zvířat, loděk. Dále opálové sklo, tehdy nové zakalené bílé kostní sklo či sklo se zatavenými tyčinkami.


Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - Poslední večeře Páně, foto: Jos. Prokopec

Bohaté a nevyužité zásoby dřeva daly vznik celé řadě skláren. Nedaleko zaniklé sklárny Nové Hutě byla postavena již třetí sklárna, nazvaná Křišťálová Huť. Tato i Novohradská huť zanikly v roce 1705.

V Údolí u Nových Hradů vznikly brusírny skla a jejich výrobky byly vyváženy až do Florencie. Jakmile se ukázalo, že založené hutě jsou výnosné, byly postupně postaveny hutě v Lužnici (1677 ), v Pohoří na Šumavě (1693), na Mlýnském vrchu nedaleko Hojné Vody (1757). Jan Buquoy vystavěl Tereziinu Huť (1764), dále to byly hutě Jiříkovo Údolí (1744), Janovy Hutě (1777), pozdější zakladatel sklárny v Lenoře Jan Mayer založil hutě Pavlínu u Pohoří na Šumavě na úpatí hory Kamenec (1780), Stříbrné Hutě (1782) a Bonaventura (1794). Jako poslední povstala sklárna v Černém Údolí (1837 - 1838). Při těchto sklárnách vznikly dělnické domky, z nichž později vyrostly celé osady. Výrobní program v těchto hutích byl různý. V Pohoří na Šumavě se vyráběly tabule skla na výrobu velkých zrcadel i tabule pro velká okna barokních domů a paláců. Tyto tabule foukali specialisté - tzv. tabuláři, kteří zde pracovali již na počátku 18. století. Zbytky skleněných tabulí byly používány ke zvláštní specializované výrobě - podmalbě na skle, která se provozovala hlavně podomácku. Technologie výroby spočívala v tom, že se na tabuli skla barvami nanášely různé motivy.

Pod sklo se nejprve položila šablona, podle níž malíř nakreslil výrazné černé kontury. Jednotlivé plochy s pak vyplňovaly barvou. Nakonec byla malba přelepena tmavým podkladem nebo potřena stříbrnou barvou, skleněný obrázek byl zasazen do rámečku a dílo bylo hotovo. Vlastní způsob malby byl v podstatě velice jednoduchý, spočíval v kopírování starších obrázků nebo tištěných vzorů, zrcadlově obrácený pohled (z hlediska diváka) způsoboval, že zvláště na starších se například objevuje stranově obrácený nápis nebo světec drží atributy v opačné ruce než je obvyklé. Většina obrázků na skle zpodobňovala nejrůznější svaté (oblíben byl svatý Florián, ochránce před požáry), často také další náboženské motivy; světské bývaly zcela výjimečné.

Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - sv. Florián, foto: Jos. Prokopec Obrázky malované v Pohoří jsou charakteristické například ohnivou barvou rouch a důrazem na žlutou barvu vyvolávající iluzi zlata. Lidé si tyto obrázky kupovali na poutích, jarmarcích, od podomních obchodníků a věšívali je ve světnici do rohu nad stůl, v polovině 19. století i ve dvou řadách nad sebou. Obrázky na skle začaly být vytlačovány až ve druhé polovině 19. století obrázky barvotiskovými.

V podnicích založených Janem Mayerem (Pavlína, Stříbrné Hutě a Bonaventura) se na počátku vyráběla módní klasicistní skla s diamantovým brusem.

Sklárna v Černém Údolí před rokem 1881 produkovala křišťálové a obyčejné brusné sklo křídové a zelené. Tabulové okenní sklo i menší množství skla se vyváželo do nitra Čech i Rakouska. Nová větší sklárna, která byla vystavěna později, začala po roce 1884 vyrábět vzácnější druhy skla tabulového, barevného i bílého, antické sklo, kamenné sklo hyalitové (zvláštní tvrdosti, lesku a nepropustnosti světla, jež se podobalo spíše drahokamu než sklu). Jeho dekorativnost ještě zvýšilo pozlacování a broušení. Vedle původního černého hyalitu se tu tavil i hyalit červený a mramorovaný. Výrobky se vyvážely pod značkou Schwarzthaler Glas do Rakouska, Uher, Německa, Švýcarska, Ruska, Ameriky a Indie. Ocenění získaly na výstavách v Paříži r. 1855, Českých Budějovicích r. 1884, Praze r. 1891, Chicagu r. 1893.

Tavením a zušlechťováním hyalitového skla se zabývaly také sklárny v Jiříkově Údolí a Stříbrných Hutích. Toto sklo, které kralovalo období biedermeieru, bylo vynalezeno v roce 1816 pod vedením dr. Jiřího Františka Augusta Buquoye - matematika, chemika, filozofa a hospodáře - ve sklárně Jiříkovo Údolí. Ve Stříbrných Hutích byla v polovině 19. století obnovena výroba rubínového skla vyváženého až do přístavních měst Severního a Baltického moře. Ve druhé polovině 19. století nastal soumrak a postupný zánik skláren, který trval do první třetiny 20. století. Hlavní příčinou úpadku bylo vyčerpání dřevních zásob, napodobování hyalitického skla levnějšími imitacemi a konkurence velkých skláren.

Jak skelné hutě vznikaly, tak také zanikaly. Chronologicky zanikaly v tomto pořadí: jako první sklárna v Lužnici (1715), po ní následovaly Pohoří na Šumavě (1777), Mlýnský vrch (1789), Tereziina Huť (1798), Janovy Hutě (1838), Pavlína (1852), Stříbrné Hutě a Bonaventura u Stříbrných Hutí (1881), Jiříkovo Údolí (1900), Černé Údolí (1930) .

Z těchto vyhaslých hutí odcházeli za obživou huťmistři a kvalifikovaní dělníci do skláren na Šumavě a v severních Čechách. Tak například Johann Lötz - řezač a brusič z některé sklárny na novohradském panství - si najal v letech 1836 - 1837 sklárnu v Aníně u Sušice a založil sklářský rod, který se stal jedním z nejznámějších a nejváženějších na Šumavě.

(vh)