KKK

Počátky pěstování brambor v regionu Český Krumlov


Vyorávač brambor zvaný čert - historické foto z regionu Český Krumlov Jednou z významných bramborářských oblastí na území naší republiky jsou jižní Čechy včetně Českokrumlovska. Chceme-li sledovat počátky pěstování brambor v tomto regionu, musíme se vrátit do doby druhé poloviny 18. století, kdy se mezi lety 1758-1760 objevují první zprávy o rozšiřování této plodiny na českokrumlovském schwarzenberském panství. Do Evropy se přitom brambory dostaly již v 16. století z Ameriky, zprvu se však pěstovaly jako okrasné rostliny v zahradách. Do Čech se brambory rozšířily s největší pravděpodobností ze sousedních německých zemí. Badatelé tak usuzují z lidových názvů užívaných pro brambory: erteple, zemáky apod., vzniklých patrně z německého názvu Erdäpfel. K jejich využití jako krmiva pro dobytek nebo potravy pro obyvatelstvo panovala všeobecná nedůvěra, která byla překonána až na sklonku 18. století, kdy bylo nutné hledat nové zdroje obživy pro obyvatelstvo postihované často se opakujícími neúrodami a drahotou.

První zmínka o pěstování brambor na Českokrumlovsku pochází z roku 1758, kdy lovčí úřad (Jägeramt) v Českém Krumlově odeslal na Hlubokou žádost o koupi brambor. Pisatel sděluje, že se v Kvítkově Dvoře pěstují brambory, které mají být využity jako krmivo pro černou zvěř, a vznáší požadavek na zakoupení brambor z hlubockého panství, aby se mohlo přikročit k jejich rozsáhlejší výsadbě.

Zavádění brambor provázel nedostatek praktických zkušeností s jejich pěstováním i využitím. Roku 1791 proto vypracoval Václav Friedl, ředitel vrchního hospodářského úřadu v Hluboké nad Vltavou, přesné instrukce pro pěstování brambor na schwarzenberských panstvích. Pokyny se týkaly sadby, sklizně, uskladnění a využití brambor jako krmiva pro dobytek.

Brambory se v českokrumlovském regionu podstatně rozšířily až na konci 18. století. Tehdy se objevil i návrh využít pro ukázkové pěstování brambor bývalou klášterní zahradu klarisek v Českém Krumlově, aby se nové poznatky rozšířily i do okolních hospodářských dvorů a vedly tak ke zvýšení výnosů, jež byly do té doby neuspokojivé.

Zájem o zlepšení kvality brambor a rozšiřování počtu pěstovaných druhů této plodiny vedl ve třicátých letech 19. století k pokusnému pěstování nových odrůd brambor v botanické zahradě, umístěné v českokrumlovské Jelení zahradě. Ještě v březnu roku 1936 sem byly z Bavorska zaslány vzorky 60 druhů brambor. Dnes jsou brambory jednou z nejběžnějších plodin pěstovaných v regionu Český Krumlov.

(jz)