KKK

Zahrady bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově

Lokace:
Latrán č. p. 50, Bývalý klášter minoritů

Popis objektu:
Areál bývalého minoritského kláštera je přístupný barokní branou z Klášterní ulice, za níž se rozkládá nádvoří zvané Tramín. Odtud jsou přístupny všechny hlavní části areálu - kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, větší konvent minoritů, k němu z jižní strany přiléhající menší, tzv. konvent bekyň a klášterní zahrada. Ta je vymezená na západě řadou domů v Dobrkovické ulici, ohradní zdí od Pivovarské ulice, dále objekty a další zdí až ke kněžišti kostela Božího těla.

Nádvoří Tramín:
Historický snímek nádvoří Tramín s výsadbou ovocných stromů, okolo 1920, SOkA, foto:  J. Wolf Nádvoří Tramín (plocha bývalého klášterního hřbitova) je vymezeno na severovýchodě blokem budov konventu bývalého minoritského kláštera se zvonicí a kostelem Božího Těla a Panny Marie Bolestné, na jihovýchodě ohradní zdí klášterní zahrady (bývalé štěpnice), na jihozápadě domy č. p. 31, 32, 51, 54 a 55, na severozápadě budovou konventu bývalého kláštera klarisek. V kompozici nádvoří se výrazně uplatňuje východní průčelí klášterního kostela, otevřené schodiště na emporu kostela a věž. Rozvrh cest na nádvoří z velké části odpovídá rozvrhu původnímu, jsou zpevněny kamennou dlažbou. Prostor mezi jihovýchodním průčelím konventu kláštera sv. Kláry a zvonicí zaujímá skupina vzrostlých listnatých stromů.

Rajský dvůr konventu minoritů:
Křížová chodba konventu minoritského kláštera, pocházející z doby okolo roku 1500, je obdélníkového půdorysu. Do rajského dvora je otevřena troj- až čtyřdílnými hrotitými okny s původními bohatými kamennými kružbami (část nahrazena novými v roce 1887) a kamennými opěráky. Rajský dvůr je téměř zcela zastavěn raně barokní kaplí Panny Marie Einsiedelské, postavené v roce 1686, čímž zanikla předchozí úprava rajské zahrady. V současné době je ambit rekonstruován. Záměrná zahradní úprava zde v současnosti neexistuje.

Rajský dvůr konventu bekyň:
Rajský dvůr je vymezen tzv. malou křížovou chodbou pozdně gotického původu, jež se do dvora uplatňuje okny s kružbami, osmi opěrnými pilíři a sedlovým portálkem. Sevřený prostor původní rajské zahrádky má ve svém středu kamennou obdélnou kašnu (v důsledku nefunkčnosti původního vodovodního systému není v provozu). Plocha rajské zahrady není využita. Zahradní úprava dvora se nedochovala. V současnosti je plocha bývalé rajské zahrady zarostlá nálety.

Klášterní zahrada (bývalá štěpnice a kuchyňská zahrada):
Zahrada je ohraničena na severovýchodě proti objektům pivovaru ( Latrán č. p. 27) původní ohradní zdí s bránou, na jihovýchodě původní ohradní zdí podél Pivovarské ulice, na jihozápadě domy ohradní zdí a domy č. p. 29, 30 a 31, na severozápadě ohradní zdí s přístavky kůlen. Zahrnuje jednak bývalou štěpnici (jižně od nádvoří Tramín) a dále úzký pás zahrad mezi konventem minoritů a objekty pivovaru, pravděpodobně v minulosti sloužící jako kuchyňská zahrada. Z původních zahradních staveb se dochoval pouze altán při jihovýchodní zdi, v současnosti ve velmi špatném stavu.

Zahradní altán byl přistaven delší stranou k ohradní zdi zahrady, jejíž obloukovité zakřivení si vynutilo vybourání části jejího úseku (východní roh altánu tak pronikl částečně do prostoru dnešní Pivovarské ulice). Zděná přízemní stavba na půdorysu zhruba 9,5 x 4,5 metru je završena mansardovou střechou, krytou šindelem. Do zahrady orientované severní průčelí altánu je tříosé (s dvěma okenními osami po stranách středového dveřního otvoru), otvory jsou ukončeny eliptickými záklenky.

Rekonstrukce vzhledu severního průčelí altánu v Minoritské zahradě, 1996, ARTECO

Štěpnice leží na mírném jihovýchodním svahu, upraveném do tří teras, jejichž čela tvoří opěrné zídky z kamene kladeného na sucho. V parcelaci zahrady na jednotlivé pronajaté plochy je dosud patrný geometrický rozvrh cest tak, jak jej ukazuje plán areálu kláštera z doby okolo roku 1900. Porosty dřevin na ploše bývalé štěpnice jsou tvořeny hlavně ovocnými stromy, okrasné dřeviny se vyskytují ojediněle - ve vazbě na stavební objekty. Před zahradním altánem roste velmi starý (100 až 150 let) exemplář tisu (Taxus baccata), u jihozápadního nároží konventu bekyň se nachází statný štědřenec (Laburnum anagyroides).

Na ploše bývalé kuchyňské zahrady se nachází tzv. lourdská jeskyňka z neomítaného lomového zdiva s výklenkem pro sošku Panny Marie (pravděpodobně z počátku 20. století). V porostech stromů v této části klášterní zahrady převažují ovocné dřeviny - přestárlé a nedostatečně řezané hrušně a jabloně. V severním cípu zahrady mezi kaplí sv. Volfganga a kněžištěm klášterního kostela roste dvojice tisů (stáří kolem 80 až 100 let). Lourdská jeskyňka, dnes bohužel zarostlá nálety bezu černého, je po stranách zarámována dvojicí smrků pichlavých (Picea pungens). Zeď, k níž je tento zajímavý objekt přistaven, je porostlá břečtanem.

Role zahrad minoritského kláštera v urbanistické struktuře města:
Historicky vzniklý areál kláštera minoritů (na podmínky středověkého města s mimořádně rozsáhlým souborem zahrad) zásadně utváří společně s areálem sousedního kláštera klarisek a územím Novoměstské zahrady specifický ráz českokrumlovské čtvrti Latrán. Relativně historicky autentický poměr zastavěných ploch a volných ploch zahrad, prakticky nedotčená kompozice hmot historických dominant tohoto městského prostoru, zástavba území nedotčená novějšími regulacemi a asanacemi - to jsou hlavní charakteristiky urbanistické struktury území Latránu a Nového Města, jehož jsou zahrady minoritského kláštera významnou součástí. Koexistence hodnotného historického osídlení této části města s mimořádně působivým krajinným reliéfem vltavského meandru je nejcennější urbanistickou hodnotou území, jež našla ocenění v zapsání historického jádra města Český Krumlov do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Současné využití zahrad:
..Areál kláštera je v současnosti veřejnosti nepřístupný. Nový majitel areálu kláštera (Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou v Praze) provádí v současnosti rekonstrukci konventu minoritů a nádvoří Tramín. Po dokončení stavebních úprav bude zpřístupněno nádvoří na Tramíně a ambit kláštera s rajským dvorem a kaplí Panny Marie Einsiedelské. Rajský dvůr konventu bekyň je nyní nepřístupný. Klášterní zahrada (bývalá štěpnice) je pronajímána soukromým osobám a funguje jako zahrádkářská kolonie.

V blízké budoucnosti se počítá s rehabilitací bývalé štěpnice s rokokovým altánem - s obnovou její původní funkce (ovocného sadu). Po stavební rekonstrukci konventu bekyň bude možno realizovat rehabilitaci zdejší rajské zahrady - bohužel jediné z původních tří českokrumlovských, ve které lze v současnosti vytvořit evokaci původní zahradní úpravy.

Další informace:
Minoritský klášter ve městě Český Krumlov
Historický vývoj zahrad bývalého minoritského kláštera v Českém Krumlově