KKK

Radniční č. p. 25

Radniční č. p. 25

Lokace:
Radniční č. p. 25

Popis objektu:
Dvoupatrový řadový měšťanský dům na úzké hloubkové parcele s patrovým dvorním křídlem a rozšířeným zadním traktem. Hlavní budova kryta sedlovou střechou, kolmou k průčelí. Uliční průčelí se dvěma okenními osami je ukončeno okrouhlým štítem s volutami

Stavebně historický vývoj:
Objekt středověkého původu. Z téže doby je patrně i příčné dvorní křídlo, náležející až do roku 1663 k objektu čp. 21, podélné dvorní křídlo zřejmě vzniklo až v renesančním období. Renesančního popř. raně barokního původu je i 2. patro hlavní budovy. Ve druhé polovině 18. stol. bylo do současného stavu přeřešeno uliční průčelí a upraveny některé interiéry, např. podhled světnice ve 2. patře, předělení prostoru ve 2. patře na světnici a černou kuchyni. Další stavební úpravy se uskutečnily v první polovině 19. stol. Poslední závažnější úpravy proběhly v roce 1941, především ve středním traktu, kde bylo např. nově vestavěno schodiště.

Významné architektonické detaily:

  • uliční průčelí z druhé pol. 18. stol.
  • štukové zrcadlo podhledu ve světnici 1. patra zakrývající pohledový trámový strop s dvojitým deskovým záklopem (jednodušší verze s okosenými hranami)
  • liché arkády místnosti ve 2. patře
  • jednoduchý hambálkový krov snad renesančního původu (dnes odstraněn)
  • profilová římsa příčného dvorního traktu

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl do roku 1466 řezník Mertl. Od roku 1484 jej vlastnil jistý Haluzna. Ve druhé třetině 16. století se zde setkáváme s krejčím Janem Chromým, jehož příjmení má zřejmě původ ve skutečné tělesné vadě. V letech 1560 - 1572 dům patřil tkalci Jakubu Spannerovi. Po roce 1592 se zde objevuje Hans Verwaltel nebo Verwalter z Weitry. Cena domu roku 1620 činila jen 280 kop grošů míšeňských. V 50. - 80. letech 17. století zde žil obchodník Heřman Mühlperger, který také vařil pivo. Roku 1663 bylo k budově připojeno zadní stavení domu Panská č. p. 21. Od roku 1752 patřil dům učiteli Františku Kasperovi, od roku 1810 pak soukeníku Vincenci Schubertovi. Na přelomu 19. a 20. století vlastnil dům Josef Poschl. V této době se zde uvádí krejčovský a řeznický krám, přízemní síň však obchodním účelům sloužila již v první třetině 19. století.