KKK

Archeologický výzkum domu č. p. 25 v Radniční ulici

Půdorys domu čp. 25 s vyznačením zkoumaných ploch v jeho přízemí. V roce 1999 byl proveden v rámci pokračující rekonstrukce domovního bloku archeologický výzkum interiérů gotického domu čp. 25. Nejzajímavější výsledky přinesly výkopy v přízemí chodbového traktu a přilehlých místností, kde byly kromě jiného zkoumány také zásypy renesančních kleneb. Výzkum společnosti Archeos navázal na předchozí sondáže archeologů z Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově provedené v roce 1994 (obr. 1).

V průjezdu domu bylo prozkoumáno několik sond. V jedné z nich byla pod mladšími zásypy v celé ploše odkryta podlaha z kamenných ploten. Ta překrývala sídlištní komunikační vrstvu vrcholného středověku (13. století) s množstvím keramiky. Podařilo se odkrýt i část původní dřevěné podlahy (obr. 2).

Tyto zatím nečetné nálezy nám umožňují dokumentovat a poznávat hmotnou kulturu a životní styl obyvatel města v nejstarším období jeho existence (obr. 3). Nalezená keramika prozrazuje stáří vrstev i zaniklé dřevěné podlahy, používané již ve 13. století. Lze rozlišit různé formy hrnců a puklic, tedy nádobí ve středověku snad nejvíce rozšířené. Na druhé straně tu chybí tzv. zásobnice - větší nádoby k ukládání potravin. V jednom jediném případě byl nalezen také zlomek tehdy vzácného hrnku s uchem. Výzdoba tohoto souboru pak potvrzuje časové zařazení do závěru 13. století. Byla zde zastoupena několikanásobná vodorovná linka, nebo rytá vlnice. Na dně jedné hrncovité nádoby byla zjištěna pro 13. století typická značka (Obr. 4).

Půdorys výkopu v přízemí domu čp. 25. se zbytky dřevěné podlahy a se středověkou keramikou. Keramika 13. století z přízemí domu čp. 25. , foto: Petr Hrubý

Obr. 2

Obr. 3

Za pozoruhodný lze v měšťanském prostředí označit nález fragmentu duté keramické výlevky ve tvaru hlavy koníčka - části akvamanile (obr. 5). Tyto nádoby se původně používaly k liturgickým účelům. Teprve později pronikly do světského prostředí. Zejména příslušníci vyšších společenských vrstev je používali k umývání rukou při stolování. Nalezený zlomek představuje část hlavičky koně s dobře patrným uchem, okem, čelem a skráněmi. Hřívu, spadající z temena ke skráním, znázorňuje pásek keramické hmoty se čtyřmi pruhy tvořenými jemným hustým vpichem. Zachovaná část ohlávky je tvořená páskem hlíny s kulatými hlubšími vpichy. Pod okem a na vnitřní straně výlevky je patrný otisk textilie.

Dno nádoby z 13. století s hrnčířskou značkou. Nalezeno v přízemí domu čp. 25.
Obr. 4

(ph)

Další informace :
Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov
Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov