KKK

Archeologický výzkum domu č. p. 23 na Latráně


Latrán č. p. 23 V souvislosti s celkovou rekonstrukcí domu č. p. 23 na Latráně v roce 1994 provedli pracovníci Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově v jeho přízemí archeologické sondáže. V místech plánovaných výkopů bylo prozkoumáno celkem 6 sond. Ve všech byla zjištěna téměř analogická situace. Celý prostor se od 2. poloviny 13. až do pokročilého 15. století intenzivně využíval jako smetiště. Mohlo se jednat o volný prostor mezi hospodářskými stavbami, zastavěný nejvýše jednoduchými dřevěnými stavbami, kůlnami apod., v žádném případě však ne o interiér kamenného domu. Ze spodních partií několik desítek cm silného odpadního souvrství, zjištěného ve všech sondách, pocházejí bohaté soubory keramiky z doby počátků města Český Krumlov - z 2. poloviny 13. století.

K vzácným nálezům z výzkumu patří z velké části dochovaný nádobkový kamnový kachel se čtvercovým ústím, jeden z nejstarších v Čechách, dále zlomek skleněné nádobky, tzv. lahve s vnitřním prstencem (Doppelflasche), nožka keramického picího poháru - bezesporu import z Podunají, nebo železná šipka do kuše.

Z výzkumu téměř chybí předměty, které by bylo možné datovat do 14. století. Teprve nálezy z 15. století jsou hojněji zastoupeny v horní - nejmladší části téměř jednolitého, šedočerně zbarveného odpadního souvrství. Četné jsou zlomky keramických nádob, zjištěn byl však i výrobní odpad z dílny pasíře (měděné či bronzové špony, nášivky, špendlíky apod.) a velké množství zvířecích kostí, mimo jiné zub velkého medvěda.

Ukázka kresebné dokumentace archeologického výzkumu v domě čp. 23 v Pivovarské ulici. Jednotlivé úrovně a východní profil v sondě III. Kresba michal Ernée. Půdorys domu čp. 23 v Pivovarské ulici s vyznačením archeologických sond. Kresba Michal Ernée.
Nádobkový kamnový kachel se čtvercovým ústím z domu čp. 23 v Pivovarské ulici (13. století). Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Podobně jako takto lahev s vnitřním prstencem, tzv.

Někdy v pokročilém průběhu 15. století byl na tomto místě postaven kamenný dům, ze kterého se dodnes dochovaly obvodové zdi. V interiéru domu končí existence odpadního souvrství, které tu narůstalo od 2. poloviny 13. století. Mezi ním a současným povrchem bylo zachyceno pouze několik nevýrazných komunikačních a stavebních horizontů vesměs velice chudých na jakékoli nálezy.

(me)

Další informace :
Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov
Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov