KKK

Archeologický výzkum domu č. p. 20 v Panské ulici

V písemných pramenech se dům čp. 20 v Panské ulici poprvé uvádí roku 1459. Obvodové zdivo přízemí a zdivo zadní komory, zpřístupněné archaickým sedlovým portálem, je gotické - možná již ze 14. století. Protáhlá parcela domu pokračovala původně s největší pravděpodobností přes dnes volný dvůr a zahrnovala také alespoň část domu čp. 30 v Dlouhé ulici.

Prostorově omezenou archeologickou sondáž provedli v roce 1994 pracovníci Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. V nevelké sondě ve vstupní části domu se jim podařilo zdokumentovat část zahloubené stavby - sklepa - který zanikl požárem v poslední třetině 13. století. Na štěrkopískové podloží (vrstva 20) nasedala kulturní vrstva černohnědé hlíny (vrstva 17), obsahující větší keramické zlomky ze 13. století. Nad ní se podařilo zjistit místy až 40 cm silnou sypkou vrstvu hnědočervené barvy s množstvím velkých kusů do červena vypálené mazanice (hliněný omaz dřevěné konstrukce stěn či stropu) nesoucích otisky kulatin (často o průměru přes 20 cm) i složitějších vazeb dřev různého průřezu. S největší pravděpodobností se jedná o zbytky vypáleného hliněného omazu dřevěných stěn, které se při požáru zhroutily do interiéru sklepa. Nad vrstvami zánikového horizontu stavby se na 60 cm vysokém řezu podařilo zdokumentovat dalších 26 tenkých planýrovacích, splachových, komunikačních a spáleništních vrstviček. Vrstvy obsahovaly keramické zlomky 13. a v horních partiích možná i počátku 14. století. Do Panské ulice orientovaná průčelní zeď dnešního domu přímo navazuje na jedinou výzkumem zachycenou (jižní) stěnu zahloubené stavby - sklepa ze 13. století.

Půdorys domu čp. 20 v Panské ulici s vyznačením gotického zdiva a polohy archeologické sondy. Kresba Michal Ernée. Dům čp. 20 v Panské ulici. Archeologická dokumentace řezu vrstvami dochovanými ve výplni interiéru zahloubené stavby z konce 13. století. Kresba Michal Ernée.

Již koncem 13. století stála na místě dnešního domu čp. 20 stavba orientovaná svým průčelím do Panské ulice stejně jako dnešní kamenný dům. V průčelní části stavby byl patrně polozahloubený sklep s roubenou konstrukcí stěn a stropu, která byla z vnitřní strany omazaná hliněnou mazanicí. O konstrukci nadzemní části stavby nevíme nic. Stavba zanikla požárem ještě před koncem 13. století. Jeho stopy odkryl archeologický výzkum. Patrně nedlouho po požáru byl na témže místě postaven kamenný dům respektující svým průčelím stejnou uliční čáru jako jeho předchůdce v době vzniku města. Průběh uliční čáry se tu nezměnil dodnes.

(me)

Další informace :
Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov
Archeologický výzkum středověkého města Český Krumlov