Historie hospodářství v regionu Český Krumlov

..Českokrumlovsko patřilo vždy po hospodářské stránce k chudším podhorským a příhraničním oblastem s převažujícím zemědělstvím a řemeslnickou malovýrobou. Územím Českokrumlovska vedla ve středověku tzv. Linecká stezka z oblasti Lince v Rakousku a směřovala do Čech. Podél této obchodní stezky vznikla ve 13. století celá řada měst, městeček, hradů, klášterů a vesnic. Pro tato města a městečka byla typická cechovní výroba a na venkově zcela jednoznačně převládala zemědělská produkce. V 15. a 16. století nastal v okolí Českého Krumlova rozkvět hornictví, neboť se zde těžilo stříbro. Během následujících staletí došlo k útlumu těžby drahých kovů, avšak hornické podnikání opět ožilo v 19. století, kdy se v regionu začala těžit tuha. (Historie dolování v regionu Český Krumlov).

Štípání dřeva a výroba dřeváků, zimní práce obyvatel Šumavy - historické foto

Průmyslové podnikání se začalo rozvíjet na Českokrumlovsku až ve druhé polovině 19. a první třetině 20. století. Místní průmysl se zde rozvíjel jen velmi zvolna a stále přetrvával domácký charakter malovýroby. (Historie cechů a řemesel v regionu Český Krumlov) Z tradičních hospodářských oborů zde prosperovaly papírenství, textilnictví, těžba a zpracování dřeva a rašeliny nebo těžba grafitu. Domácí rukodělná výroba zpracovávala a využívala dřeva ze šumavských lesů jako základní suroviny ke zhotovování nářadí, náčiní, nábytku, sirek či dřeváků.

Stolice a nářadí na výrobu dřeváků, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity v regionu patřily tuhodoly v Českém Krumlově, Hůrce a Černé v Pošumaví, železárna v Holubově - Adolfově, textilní továrny ve Zlaté Koruně či papírny v Českém Krumlově, Větřní a Loučovicích. (Historie průmyslové produkce v regionu Český Krumlov).

Železárna v Holubově - Adolfově - historické foto Stavba železniční trati v Křemži - Mříči, historické foto

K dopravě přírodního bohatství a průmyslových produktů sloužilo několik významných dopravních zařízení, jako umělý Schwarzenberský plavební kanál a přirozený tok řeky Vltavy, které sloužily k přepravě dříví ze šumavských lesů. Teprve později byla budována základní síť železnic - koněspřežná dráha z Českých Budějovic do Lince, pošumavská železnice z Českých Budějovic do Želnavy či elektrická dráha Rybník - Lipno.

Další informace:
Historie zemědělské produkce v regionu Český Krumlov
Historie dopravy v regionu Český Krumlov
Ševci ve Vyšším Brodě v 17. století
Kamnáři ve Vyšším Brodě v 16. století
Tkalcovský cech ve Vyšším Brodě
Lazebníci ve Vyšším Brodě

(mj)