KKK

Rožmberkové

Rožmberkové patřili mezi nejvýznamnější, nejstarobylejší, nejurozenější a nejvlivnější české šlechtické rody, jejichž členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora, a tak se často velmi výrazně zapsali do dějin českého státu. Znakem tohoto rodu byla červená pětilistá růže na stříbrném poli, se kterou se dodnes setkáváme ve značné části jižních Čech, jejichž tvář ovlivnili značnou měrou právě Rožmberkové ( Rožmberský znak).

Hrad Rožmberk nad Vltavou, letecký pohled

Zakladatelem rodu byl Vítek III., syn Vítka z Prčice. Rožmberkové tedy vznikli jako jedna z rodových větví Vítkovců. Rodové sídlo, hrad Rožmberk, založil kolem roku 1250 Vok (1262), který rovněž stál u zrodu kláštera ve Vyšším Brodě roku 1259. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 převzal krumlovský hrad i celý majetek spřízněné rodové větve Jindřich I., který z Rožmberka přesunul rodové sídlo do Krumlova.

Latrán č. p. 39, Rožmberský jezdec, freska, foto: Ladislav Pouzar Českokrumlovský hrad tak byl po tři století rezidenčním sídlem pánů z Rožmberka. Petr I. z Rožmberka působil jako nejvyšší komorník na dvoře Jana Lucemburského. Jeho manželkou byla vdova po českém králi Václavu III. Viola Těšínská. Jeho nejstarší syn Jindřich padl spolu s Janem Lucemburským v bitvě u Kresčaku v srpnu 1346. Další významnou osobností rodu byl syn Oldřicha I. - Jindřich III.z Rožmberka , jenž stál v čele panské jednoty, která nebyla spokojena s vládou krále Václava IV., a proto jej v roce 1394 věznila na hradě v Českém Krumlově. Jindřichův syn Oldřich II.z Roržmberka patřil mezi ty české šlechtice, kteří v neklidných dobách husitských válek hájili zájmy katolické šlechty a Zikmunda Lucemburského. Dcerou Oldřicha II. byla Perchta z Rožmberka, která bývá ztotožňována s rožmberskou "Bílou paní" (Pověsti o Bílé paní). Výrazná osobnost Petra IV. z Rožmberka pro rožmberský rod znamenala rozvoj hospodářské činnosti, zejména rybníkářství a těžby drahých kovů, počátky humanismu a renesance a zejména utvrzení výsadního postavení mezi předními českými šlechtickými rody.

..Soumrak rožmberského rodu byl spjat s Vilémem a Petrem Vokem, syny Jošta III., kteří byli v poručnictví vychováváni strýcem Petrem V. Vilém z Rožmberka byl bezesporu nejvýznamnějším představitelem rodu, který z Českého Krumlova učinil centrum kulturního i politického života. Po jeho smrti v roce1592 se vlády ujal jeho mladší bratr Petr Vok z Rožmberka, který byl nucen v roce 1601 prodat krumlovský zámek císaři Rudolfu II. Habsburskému. Po prodeji Krumlova přesunul svou rezidenci do Třeboně, kde roku 1611 zemřel. Petrem Vokem se uzavřely třísetleté dějiny jednoho z nejvlivnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků.

Rodokmen pánů z Rožmberka

(mj)

Další informace:
Osídlení Vyššího Brodu a okolí ve druhé polovině 13. století
Nekropole Rožmberků ve vyšebrodském klášteře