Městský park v Českém Krumlově

Původní název:
Před založením Městského parku byl pro území používán "jezuitská zahrada".

Lokace:
Městský park se nachází v blízkosti historického jádra Městské památkové rezervace Český Krumlov (MPR) na předměstí Plešivec na území tzv. 3. meandru řeky Vltavy. Území parku je na východě a severu vymezeno levým břehem Vltavy, na západě zadními trakty domu Linecká č. p. 55 (Hotel Gold) a domů v Linecké ulici. Jižní hranici území parku tvoří část původní ohradní zdi, která vede až k břehu Vltavy.

Letecký snímek Městského parku v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Popis současné podoby parku:
Městský park zahrnuje následující části:

 • hlavní zahradní prostor s loukou a obvodovým břehovým porostem, hudebním pavilonem, bývalým pomníkem Fridricha Ludwiga Jahna a památníkem bojů a vítězství nad fašismem
 • plochu bývalého hřbitova v okolí kaple sv. Martina
 • sportovní areál s břehovým porostem a alejí podél jižní hranice parku.

Městský park s objektem bývalé jezuitské rezidence (dnes hotel Gold) v pohledu od kostela sv. Víta, 1999, foto: J.Olšan Na území Městského parku se nacházejí následující stavební objekty:

 • bývalá jezuitská letní rezidence (Linecká č.p. 55)
 • kaple sv. Martina (původně hřbitovní kaple)
 • ohradní zeď parku vůči Linecké ulici
 • hudební pavilon
 • památník Fridricha Ludwiga Jahna
 • torzo památníku padlých v 1. světové válce
 • památník bojů a vítězství nad fašismem

Porosty listnatých a jehličnatých dřevin na ploše bývalého hřbitova u kaple sv. Martina jsou kompaktní a zapojené, bez větších volných ploch. Rozlehlý palouk ve střední části Městského parku s mohutným tisem a vyhlídkou na siluetu kostela sv. Víta, 1999, foto: J.Olšan Původní rozvrh cest z období založení parku zanikl prakticky beze stopy. Východním směrem od této části parku se nalézá sportoviště. Volná plocha hřiště je ze strany od řeky lemována liniovým břehovým porostem. Na jihu je vymezena stromořadím sloupovitých dubů. Severní část Městského parku je tvořena volnou úpravou v okolí hotelu Gold. Ústředním prostorem celého parku je velká travnatá plocha s kvalitními soliterními stromy po svém obvodu. Porostní plášť parku na severu a východě vytváří stromořadí červenolistých javorů a břehové porosty náletového původu.

Stupeň památkové ochrany:
Městský park se nachází v ochranném pásmu MPR Český Krumlov. Bývalá jezuitská rezidence Linecká č. p. 55 spolu plochou Městského parku včetně hudebního pavilonu a také kaple sv. Martina jsou současně chráněny jako samostatné nemovité kulturní památky. Pro své dendrologické bohatství, památkovou hodnotu a důležité postavení v rámci městské krajiny Českého Krumlova byl Městský park prohlášen za významný krajinný prvek.

Role území Městského parku v urbanistické struktuře města Český Krumlov:
Dnešní podoba této části 3. vltavského meandru je výsledkem staletého vývoje středověkého předměstského osídlení Plešivce. Zatímco území obou českokrumlovských měst (především Starého města, ale platí to v menší míře i o areálu Latránu s Novým městem) byla v relativně krátkém čase po svém vzniku zaplněna kompaktní zástavbou městského typu - pro tuto část Plešiveckého předměstí zůstal po celý historický vývoj příznačný vysoký podíl nezastavěných pozemků. Přírodní prvky (vodní tok, břehové porosty, skupiny stromů a keřů, travnaté plochy) i dnes ve svém souhrnu výrazně dotváří charakter této části Plešivce. Hluboký průnik přírodního živlu do urbanistické struktury města má svůj počátek v dominantně působící Křížové hoře ( Kaple na Křížové hoře v městě Český Krumlov). Z ní sestupuje přes vilovou zástavbu k vltavskému meandru a zaráží se jako o hráz o jižní skalnatý svah církevní akropole s kostelem sv. Víta v Horní ulici. Z pohledu historického je toto území cenné i prostou skutečností, že nebylo podrobeno regulaci, jejíž hrubé rysy jsou naznačeny v regulačních plánech A. Nenninga z konce 19. století. Právě relativní nedotčenost území pozdějšími regulacemi a asanacemi je příznačná pro urbanistickou strukturu území této části Plešivce.

Současné využití parku:
Park je celoročně intenzivně využíván jako místo rekreace především matkami s dětmi a mladými lidmi. Sportovní hřiště v parku užívá nedaleká základní škola v Linecké ulici.

Další informace: