KKK

Slovanské hradiště u Kuklova


Nedaleko Kuklova, na východním konci křemežské kotliny, necelé 2 km západně od obce Brloh, leží v poloze "U Ondřeje" jediné dosud známé raně středověké (slovanské) hradiště v regionu Český Krumlov (Raně středověké (slovanské) osídlení regionu Český Krumlov). Hradiště o rozloze asi 2 ha stávalo na nízké ostrožně mezi dvěma potoky. Mělo opevněnou akropoli, jejíž nejvyšší bod leží ve výšce 636 m.n.m., a dvě předhradí, opevněná kamenným valem a částečně i příkopem. Na některých místech je val dodnes až 2,5 m vysoký.

Zjednodušený půdorys slovanského hradiště u Kuklova podle M. Lutovského.

Hradiště u Kuklova bylo známo již na počátku 20. století, podrobně ho však popsal teprve archeolog Antonín Beneš v roce 1966. V roce 1968 provedli pracovníci Národního muzea v Praze pod vedením J. Neustupného na hradišti menší zjišťovací archeologický výzkum. Prozkoumali celkem tři sondy s celkovou plochou cca 80 m2. V nich výzkum odkryl pozůstatky kulturních vrstev a na druhém předhradí (sonda C) dokonce dva zahloubené objekty - mělké jámy. Jejich původní funkci se však zjistit nepodařilo. Archeologické nálezy - zejména zlomky keramických nádob - pocházejí i z dalších míst na hradišti. Při výzkumu bylo nalezeno několik set zlomků keramických nádob, keramický přeslen, zvířecí kosti, spálené uhlíky a několik kusů vypálené mazanice. Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

Zlomky keramických nádob z hradiště u Kuklova (8. - 9. stol.), podle M. Lutovského

Podle nalezených keramických zlomků a našich dosavadních znalostí jihočeské raně středověké keramiky klademe dobu vzniku a existence tohoto složitě opevněného a bohatě členěného hradiště předběžně do 2. poloviny 8. - 1. poloviny 9. století. Jeho funkce v nejjižnější části Čech již v 8. století není dosud jasná. Stopy silného požáru, zjištěné v hradbě, mohou svědčit o násilném zániku hradiště u Kuklova patrně někdy kolem poloviny 9. století.

(me)

Další informace:
Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov