KKK

Soukenická č. p. 43

Soukenická č. p. 43

Lokace:
Soukenická č. p. 43

Popis objektu:
Rozsáhlá parcela při ulici, zastavěna hlavní budovou se zalomeným průčelím, na levé straně dvorní křídlo. Uliční průčelí je dvoudílné, neoklasicistní, celkem osmiosé se dvěma staršími klasicistními štítky, které odpovídají sedlovým střechám kolmým k ulici. Dispozice přízemí výrazně atypická.

Stavebně historický vývoj:
Původně jeden z nevětších objektů v Českém Krumlově, který v minulosti zaujímal i místo dnešních domů čp. 45, 46 a také dům čp. 44. Jádro objektu pochází snad již ze 14. stol. V renesanci byly zřejmě zaklenuty pravé přízemní prostory a prostory v levém dvorním křídle. Ve druhé polovině 18. století byl zaklenut průjezd plackami, nově vystavěno vnitřní dělení 1. patra a uliční štíty. V 19. století vzniklo druhé schodiště do patra.

Vývoj fasády objektu:
Ze středověkého období nebyly sondáží zjištěny nálezy, v renesanci průčelí pokryla valbově jehlancová sgrafitová bosáž, kontinuálně přecházející na sousední objekt Soukenická č. p. 44. V barokním období bylo průčelí nově ukončeno korunní římsou, byl postaven jižní štít, členěný výrazně plastickými pilastry s patkami a hlavicemi, s volutami po stranách, s ukončením půlkruhovým nástavcem a třemi čučky. Nejstarší zjištěné barevné členění: bílo-okrové. Zřejmě ve 2. polovině 18. století byl nově přistavěn severní štít jako volná kopie štítu jižního, nejstarší zjištěné barevné členění: šedo-bílé. V r. 1902 bylo průčelí novým způsobem upraveno do současné podoby v zeleno-okrovém barevném rozvrhu. V letech 1999 - 2000 proběhla poměrně citlivá oprava, nově byly omítnuty štíty. Barevné členění se inspirovalo barokním rozvrhem, závěrečná úprava byla provedena lazurním vápenným nátěrem s restaurátorskou patinací.

 

 

Významné architektonické detaily:

  • zazděný gotický portálek ve dvorním traktu souseda s přetínáním profilů
  • hrotitý portálek v levém traktu v 1. patře a komora s got. klenbou
  • neobvyklý průjezd objektem po diagonále, s dochovanou trámkovou podlahou
  • klasicistní mříž levého schodiště
  • klasicistní vstupní vrata
  • renesanční trámový strop s průvlaky s pletencem - přízemí vpravo
  • šablonová a figurální výmalba z přelomu 19. a 20. stol. - světnice 1.patro

 

Historie obyvatel domu :
Nejstarším písemně doloženým majitelem domu byl Petr Neusiedler - sladovnické řemeslo zde provozoval v letech 1572 - 1615. Stejným způsobem si obstarával obživu i Tobiáš Neusiedler, kterému dům patřil v letech 1623 - 1634. Koncem třicetileté války dům získal hamerník Martin Klauser, zmíněn je zde roku 1665, kdy dům spolu se sousedním domem č. p. 44 koupil dvorní zámečník Kristián Fauster. Ten v roce 1676 odprodal obci zadní stavení sladovny při Široké ulici za 200 kop grošů míšeňských. Dalším vlastníkem domu byl Bernard Fauster a v roce 1692 se zde objevuje Petr Stokinger, který ale asi dům brzy opustil. V roce 1693 byl totiž dům vydražen a za 400 kop grošů prodán kloboučník Vincenci Treibsradovi. V této době se poprvé připomíná domovní označení „U modrého hroznu". Vzápětí v domě nalézáme Ferdinanda Václava Viktorina, po němž jej převzala Anna Viktorinová, později provdaná za Pavla Cumbela, purkrabího na velehradských statcích. Od roku 1708 patřil dům soukeníku Václavu Janckerlemu, jehož rodina zde žila až do roku 1758. V tomto roce ji vystřídal soukeník Josef Poštulka, jeho syn Alois vlastnil dům v letech 1799 - 1835. Od roku 1835 zde zastihujeme řezníka Antonína Platzera.