KKK

Soukenická č. p. 40

Soukenická č. p. 40

Lokace:
Soukenická č. p. 40

Popis objektu:
Jednopatrový řadový dům se sedlovou střechou, kolmou k ulici. Průčelí je čtyřosé, klasicistní z doby kolem roku 1800, s raně barokním štítem. Dispozice přízemí - nepravidelný hloubkový trojtrakt, v patře je dispozice obdobná.

Stavebně historický vývoj:
Objekt gotického původu, středověký vývoj mohl probíhat ve dvou etapách: starší, související s kamennými klenbami sklepů pod pravou částí objektu, mladší, související s cihelnou klenbou sklepa pod levou částí objektu a kamenným vstupním portálem se střední chodbou, další přestavba - renesanční - snad spojená s hřebínkovými klenbami některých místností a především raně barokní, související např. s vestavbou schodiště a trámovými konstrukcemi plochostropých místností. V klasicismu byly především zakryty rákosovým podhledem trámové stropy a nově upravena fasáda.

Vývoj fasády objektu:
Ze středověkého a renesančního období kromě dochovaného goticko-renesančního vstupního portálu nebyly zjištěny žádné nálezy. V raně barokním období kolem poloviny 17. století byl nastavěn stávající štít, členěný třemi pilastry a s volutami po stranách, s ukončením rozeklaným trojúhelným nástavcem. Vyhlazená plocha průčelí byla členěna pouze mírně vystupující plastickou nárožní bosáží prostřídané délky. Původní barevné členění : bílo-šedé. V klasicistním období bylo průčelí v základních plochách omítnuto hrubou stříkanou omítkovou vrstvou s rozčleněním plastickým lizenovým systémem.

 

 

Okenní otvory byly orámovány stuhovými šambránami se střapečky, volutkami, mušlemi. Parapety vyzdobily čabraky, parter byl rozčleněn pásovou rustikou. Nejstarší zjištěné barevné členění: šedo-bílé. Během opravy v r. 1995 byly v poměrně velkém rozsahu odstraněny částečně narušené klasicistní omítkové vrstvy. Krycí silikátový nátěr se uplatňuje opticky nepříznivě. Barevné členění /inspirované starším stavem/ nerespektuje logickou strukturu tektonického členění průčelí v jednotné barevnosti lizen a přízemní pásové bosáže.

Významné architektonické detaily:

  • goticko - renesanční vstupní portál
  • trámové stropy s dochovaným okrovým rámováním po obvodu stropní konstrukce z raně barokního období
  • větší počet černých kuchyní (3-4)
  • pod současným klasicistním průčelím nalezeno raně barokní členění s malovanými pilastry a římsami, které překrývalo renesanční plastické bosované průčelí
  • jednoduchý hambálkový krov s vážnicemi, dnes součást podkroví
  • barokní výrazně plastická zárubeň dveří v přízemí odstraněna při opravě objektu v roce 1994
  • nástěnný obraz: Madona, před kterou klečí sv. Jan Nepomucký

 

 

 

 

 

 

 

Historie obyvatel domu:
První majitel domu, kovář Havel, je zmíněn v roce 1556. V roce 1563 zde zastihujeme krejčího Jiřího nebo Jiljího Hiersche, kterého v roce 1606 vystřídal pernikář Jakub Prunner. Po něm dům od roku 1621 vedla Mariana Prunnerová a později zde žil kramář Hans Lentl. V roce 1651 se v domě setkáváme s kupcem a pernikářem Jiřím Sinem, který své zboží dodával i na českokrumlovský zámek, a poté s Veronikou Sinovou, jež dům držela až do roku 1706. V tomto roce se sem nastěhoval dvorní trumpetista Daniel Brejcha a bydlel tu do roku 1730, kdy se v domě objevuje Jan Karel Stephan.

 

 

 

V letech 1756 - 1762 vlastnil dům pražský měšťan Václav Horský, poměrně krátce zde žil Urban Schaufler a od roku 1768 tu Jan Koprziva provozoval mydlářské řemeslo. Jeho rodina dům obývala až do roku 1784, kdy byla vystřídána krejčím Šimonem Stifterem. Další krejčí, Lorenc Reisinger, byl vlastníkem domu od roku 1793 a jeho rod zde bydlel nejméně do čtyřicátých let 19. století. V roce 1927 zřídil Karel Pecho v domě kadeřnictví.