KKK

Rybářská č. p. 39

Lokace:
Rybářská č. p. 39

Popis objektu:
Jednopatrová budova s novodobě upraveným průčelím a se stuhovým žulovým portálkem.

Stavebně historický vývoj:
Dvoutraktové stavení, vpravo se schodišťovou síní do patra. Celé přízemí je klenuto oválně valeně s pětibokými výsečemi, v patře s rovnými podhledy. Z původního stavení z 15. nebo počátku 16. století se zachovalo pouze obvodové zdivo. Vnitřní prostory s klenbami a stropy jsou klasicistní.

Významné architektonické detaily:
Žulový stuhový portálek v průčelí

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl pekař Matyáš Pemrl, jenž do roku 1512 vlastnil i dvůr, ze kterého později vznikl sousední dům Rybářská č. p. 40. V roce 1540 ho vystřídal koželuh Linhart Schwob. Ten zde bydlel ještě na konci šedesátých let 16. století a později po něm dům získal soukeník Hans Ondráš. Od roku 1588 zde zastihujeme postřihače sukna Jeronýma Praunarta a v roce 1609 se sem nastěhoval Václav Landsknecht. Matyáš Landsknecht, který dům obýval v letech 1644 - 1655, byl řezníkem. Poté sem přichází Havel Schmall a o tři roky později kloboučník Štefan Reichart. Ten se v domě ani neohřál, protože ještě v témže roce 1658 se sem přistěhoval jirchář Jeroným Lanser. Po dalších dvou letech se tu objevuje zedník Matyáš Twerasser a od roku 1677 sítař Jiří Altmann. V letech 1684 - 1686 dům krátce držel Jiří Höffer a poté se zde až do počátku 18. století setkáváme s řezníkem Jiřím Stifterem. Od roku 1704 byl majitelem domu krejčí Jan Pavel Schiller a v letech 1746 - 1790 jej vlastnil rod Pöschků. Matyáš Tichtl obýval dům do roku 1816. V první polovině 19. století se zde vystřídali Filip Winzig, od roku 1829 Řehoř a Alžběta Zwillingerovi a ve čtyřicátých letech Augustin Duck. Povolání obyvatel v 18. a 19. století byla různá - žil zde mlynář, krupař, tkadlec lnu, tkadlec bavlněných látek či jirchář. V roce 1915 byl dům majetkem firmy Porák - tuhodoly a v roce 1929 zde působil pánský krejčí.

Současné využití:
Obytný dům

Rybářská č. p. 39, portálek v průčelí