KKK

Rybářská č. p. 24


Lokace:
Rybářská č. p. 24

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s klasicistním průčelím, sedlovou střechou kolmo na průčelí, se štítem s proláklými náběhy a tympanonem.

Stavebně historický vývoj:
Disposice s chodbou při pravém okraji má v přízemí oválně valeně klenutý prostor s pětibokými lunetami. Vzadu je do skály vyhloubený sklep s valenou klenbou. První patro je v celém rozsahu plochostropé. Původní výstavba pochází pravděpodobně již z 1. poloviny 16. století, vznik současné budovy lze datovat k roku 1795. První patro bylo vystavěno v době klasicismu spolu s provedením klenby v přízemí. K dalším úpravám došlo v roce 1940 a 1944.

Rybářská č. p. 23 a 24, celkový pohled

Významné architektonické detaily:
Průčelí se štítem s proláklými náběhy a tympanonem

Historie obyvatel domu:
V 70. letech 16. století patřil domek tesaři Vítovi. V roce 1584 ho Vilém z Rožmberka prodal Apoleně, vdově po ševci Bartlovi, protože mu připadl " po odběžení Víta tesaře pro neřádné jeho chování". Dalším majitelem byl jirchář Hans Nitschko, kterému patřil také sousední dům čp. 26. Po jeho smrti v roce 1593 koupil dům Kašpat Pergar. V roce 1595 získala stavení Alžběta Sagmilnerová. Ta zde žila až do roku 1602, kdy ji vystřídal jirchář Řehoř Granisch.O šest let později v domě zastihujeme koželuha Rybářská č. p. 24, průčelí se štítem, stav před rekonstrukcí Ambrože Geislera a od roku 1614 pak Jiřího Frybergera. Ve dvacátých letech 17. století vedla dům jeho vdova Markéta a od roku 1633 přešel do vlastnictví koželuha Matyáše Riedla. Jeho rodina zde žila asi až do roku 1675, kdy se sem nastěhoval soukeník Kryštof Weigl. V letech 1718 - 1741 bydlel v domě soukeník Jiří Neupolt, do roku 1758 se zde pak setkáváme s klempířem Janem Jiřím Raabem. Následujícím majitelem domu byl kamnář Martin Poth. Od roku 1763 obýval tento dům pletař Jan Spatz. V roce 1795 byl dům, poškozený povodní roku 1740, znovu postaven Adalbertem Pauknerem. Mezi dalšími majiteli domu najdeme nádeníka, obchodníka s ovocem, kožešníka, vojenského šikovatele či obchodníka se železem.

Současné využití:
Pension a hospoda U Matesa