KKK

Rooseveltova č. p. 29

Lokace:
Rooseveltova č. p. 29

Popis objektu:
Budova s půdorysem ve tvaru písmene L, s klasicistním průčelím, vybudovaná do svahu. Místnosti v přízemí jsou plochostropé. Jedna z místností je klenuta oválně. V pravé části je síň se schodištěm. Podlaží v úrovni dolní terasy je klenuto v předním traktu valeně s výsečemi a bez výsečí. Zadní trakt je plochostropý. Přístavek je zaklenut plackami. Podél zadního průčelí s dřevěným štítem probíhá pavlač. Sklep tesaný ve skále zasahuje pod ulici.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v neznámé době, dnešní stav budovy je výsledkem patrně barokní výstavby a klasicistního rozšíření. Dům je výtvarně vysoce důležitý v zástavbě ve svahu nad Vltavou. Svou polohou ve svahu se stává důležitým článkem v městském panoramatu.

Historie obyvatel domu:
Na konci třicátých let 16. století s velkou pravděpodobností patřil soukeníku Jakeši (Jakubovi) Nindrtaimovi (nebo Nyndrtomovi). Po Jakešově smrti koncem padesátých let se stal majitelem domu blíže neznámý Řehoř Kern, který je zde doložen v roce 1569. V roce 1575 patřil dům zedníku Peškovi, kterého asi o 10 let později vystřídal nádeník Vaněk (Václav) Lověšický. Vaněk zemřel v roce 1618 a jeho vdova Ludmila dům asi v roce 1619 prodala Jakubu Měsíčkovi. V letech 1664 a 1687 je jako vlastník domu uváděn dvorní dlaždič Jiří Widtmann nebo Wittemann, po němž jej zdědila Anežka Widtmannová. V letech 1700 - 1725 žil v domě mlynář Vít Kirwischt a po něm Florián a Žofie Zwettlerovi. Od roku 1757 zde zastihujeme Pavla Gängera, jehož rodina v domě bydlela až do roku 1813. Vystřídal ji Jan Stifter, po němž zde v roce 1824 krátce pobýval Antonín Probst. Od roku 1825 nejméně do čtyřicátých let 19. století patřil dům Anně Kohoutové.

Současné využití:
Bydlení - na úrovni středověku, ale elektrický proud byl již zaveden!
Sídlo presidenta firmy Rumyší díra