KKK

Horní č. p. 25

Horní č. p. 25

  Lokace:
Horní č. p. 25, Na Kovárně

Popis objektu:
V čele na rozhraní Horní a Rooseveltovy ulice leží objekt nepravidelné obdélné dispozice s výrazným barokním štítem. Původně jde o patrový objekt s rozsáhlým půdním prostorem. Do dnešní doby je dochovaná výrazná barokní fasáda bohatě členěná zejména v průčelí lizénovými rámy, pilastry, stuhovými šambránami kolem oken a jinými architektonickými detaily. V nedávné době byl objekt výrazně renovován pro ubytování. Do střešní partie byly přidány novodobé vikýře.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je součástí původní starší zástavby, pravděpodobně ze l6. století, byl přestavěn nejspíše v 18. století, patrné stavební zásahy v 19. a 20. století. V roce 1995 byl objekt výrazně renovován.

Významné architektonické detaily:
Čelní fasáda objektu, střecha objektu s archaickou hmotou komína

Historie obyvatel domu:

V soupisu domů z roku 1654 tento objekt, jež stál na pozemku tvořícím špičku trojúhelníka, který možná byl zahradou a polem, ještě podchycen není. Byl zde asi zahradní domek, v letech 1656 a 1665 pojištěný městskými knihami. Jeho prvním známým majitelem byl od roku 1624 jistý Kotelík, jenž je zde zmiňován i v roce 1649. V roce 1656 domek získal Tobiáš František a po něm v roce 1665 František Tobiáš Koller. V posledním dvacetiletí 17. a v 18. století zde byla kovárna, od níž je odvozen i současný pomístní název objektu. V letech 1682 - 1727 kovárnu vlastnil kovář Eliáš a poté podkovář Matouš Krieger. Této rodině kovárna patřila až do roku 1761, kdy se zde objevuje Kašpar Glass. V roce 1787 tu nově zřizuje kovárnu Jiří Krieger. Roku 1802 byl asi domek přestavěn a o rok později se zahradou prodán Antonínu Bergerovi. Ten dal dům v roce 1804 ocenit a žil zde nejméně do čtyřicátých let 19. století.