KKK

Parkán č. p. 110

Parkán č. p. 110

Lokace:
Parkán č. p. 110

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s hladkým průčelím, v němž pouze okna prvního patra a portál mají renesanční stuhové šambrány. Sedlová střecha rovnoběžná s ulicí je kryta taškami. Zadní průčelí je bývalou hradbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní gotiky, první zpráva o ní pochází z roku 1522. Dodatečně byl asi přidán úzký přední trakt, konstruktivně i dispozičně neobvyklý. K prohloubení došlo snad v době pozdní renesance, kterému odpovídají okenní šambrány. Domněnce o původně mělkém jednotraktu nasvědčuje kamenný štít na půdě. Stopy ustoupené stavební čáry jsou zachovány i u průčelí domu Parkán č. p. 112.

Významné architektonické detaily:
Celé přízemí je valeně klenuto. Historická dispozice je zachována velmi podstatně.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým vlastníkem domu byl krejčí Adalbert, od nějž jej získal tkadlec Mikuláš. V roce 1522 přešel dům do majetku obce. V roce 1568 jej krátce držela ševcová Štefanová a o rok později se sem nastěhoval Martin Prachatitzer nebo Prachatický. Od roku 1582 dům obýval tkadlec Petr Würtenberger, po čtyřech letech jej vystřídal truhlář Lorenc Hirschberger. Po Magdaleně Hirschbergerové, která je jako majitelka uváděna v roce 1654, převzal dům soukeník Leonhard Engelhard, jenž zde žil do roku 1660. Po zemřelém Maxmiliánu Braunerovi koupila dům v roce 1690 obec a zřídila tu lazaret pro dělostřelectvo. Od roku 1774 byl objekt používán jako nemocnice pro chudé měšťany a cizince. 2. dubna 1789 prodala obec tento dům mlynáři Ignáci Pöschkovi za 765 zlatých rýnských. Pöschkova rodina zde bydlela až do roku 1835.