KKK

Náměstí Svornosti č. p. 15

Náměstí Svornosti č. p. 15

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 15

Popis objektu:
Tento dvoupatrový řadový objekt je krytý sedlovou střechou kolmou k náměstí. Hlavní průčelí je klasicistní s trojúhelným volutovým štítem. V prvním patře průčelí se nacházejí tři kamenná pozdně gotická ostění oken. V přízemí jsou zrušeny lomené oblouky zrušeného loubí, v současnosti jsou rozděleny každý ještě na dva samostatné oblouky. Interiér má novodobě upravenou čtyřtraktovou dispozici zčásti valeně zaklenutou, v jejímž středu se nachází novodobé schodiště. První i druhé patro jsou plochostropé. Sklepy jsou většinou klenuty kamennou valenou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší části budovy jsou gotického původu ze 13. století (viz Archeologické výzkumy ve městě Český Krumlov). Na počátku 16. století bylo zřízeno loubí. Z tohoto období pochází i kamenné ostění oken prvního patra, gotický portál a některé klenby v přízemí. Renesanční úpravy byly realizovány ve 2. polovině 16. století. Po roce 1767 bylo upraveno hlavní průčelí do náměstí ve stylu pozdního baroka, opatřeno štítem a došlo ke zrušení loubí. Další radikální přestavby proběhly v roce 1920, kdy byla přečleněna dispozice přízemí, a v roce 1936, kdy bylo za atiku přistavěno druhé patro a zřízeno podkroví a schodiště. Rekonstrukce objektu proběhla v 90. letech 20. století. Při ní byl ve sklepích objeven archeologický nález zbytků pekařské pece ze 16. století.

Významné architektonické detaily:
Pozdně barokní průčelí objektu

 

 

 


Historie obyvatel domu:

Jako první majitel domu je v roce 1424 připomínán jakýsi Buter. Mezi dalšími lze uvést např. soukeníka Michala, výrobce ostruh Šporara či kupce a váženého krumlovského měšťana a konšela Lindla Dyrnhovara řečeného Lindl kramář. Ten v domě provozoval obchod, jehož zboží vozil do Krumlova ze Salzburgu. S manželkou Dorotou měli dva syny. Václava řečeného Vaněk Spěváček a Urbana, který se stal knězem. V roce 1536 směnila kramářova vdova Dorota dům s pekařem Kuncem. Od něho jej pak získal rovněž pekař a zároveň dlouholetý krumlovský konšel Mates Plankl. Plankl zemřel v roce 1576 a jeho náhrobní kámen je od konce 19. století spolu s náhrobním kamenem jeho dcery Anežky vsazen do vnější zdi Kaplanky (Horní č. p. 159) při kostele sv. Víta ve městě Českýn Krumlov. Po Planklově smrti vedla dům a pekařskou živnost jeho žena Apolena. V domě se při archeologických vykopávkách našly v suterénu pozůstatky pekařské pece ze 16. století a k roku 1596 se vztahuje dokument dokládající, že v domě v té době bylo šest komínů. Dalším z majitelů domu byl např. roku 1600 komorní písař krumlovského panství Viléma z  Rožmberka Jakub Nygrín z Turnštejna či na přelomu 40. a 50. let 17. století obchodník s vínem Matyáš Mathei, který v domě mj. vařil pivo. Matheiův syn Ignác byl po nějaký čas krumlovským primátorem. Loubí domu sloužila již od počátku 16. století obchodním účelům. Roku 1920 byla v domě zřízena filiálka Německé agrární a průmyslové banky a roku 1940 koupila dům Linecká banka pro Horní Rakousy a Salzburg.