KKK

Latrán č. p. 55

Latrán č. p. 55

Lokace:
Latrán č. p. 55

Popis objektu:
Patrový objekt s hlavním průčelím do ulice, která vrcholí atikou s fragmenty volut a sgrafitové výzdoby. Má nepravidelně rozvržená čtyři okna v prvním patře a dvoudílnou fasádou je obrácen do prostranství před Minoritským klášterem ve městě Český Krumlov, zvaného Tramín. Zužující se průjezd je zaklenut křížovými hřebínkovými klenbami s kruhovými terči ve vrcholu.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je součástí nejstarší zástavby Latránu, pochází nejpozději z doby kolem roku 1300. Na parcele se původně rozkládaly dva gotické domy. Nejstarší písemný záznam pochází z roku 1542. Roku 1578 je jediným vlastníkem obou domů zedník Toman Deutsch (asi do roku 1614), jenž z nich vytvořil jeden celek. Kolem roku 1580 byla přeřešena atika v souvislosti s přemostěním latránské ulice. Severní dvorní křídlo je snad výsledkem mladší, renesanční etapy úprav. Klasicistní přestavba proběhla mezi léty 1806 - 1816, s eventuální úpravou před rokem 1833. V letech 1895 - 1897 byla adaptována přední část domu a bylo nově vyřešeno průčelí. Radikální přestavba v letech 1932 - 1933 zásadně pozměnila celý pravý trakt, dále adaptovaný i v roce 1942. Roku 1967 byla upravena obě průčelí budovy.

Významné architektonické detaily:
Architektonicky hodnotné jsou především klenuté prostory přízemí i patra, zejména průjezd zaklenutý křížovými hřebínkovými klenbami či sousední prostor s výsečovou klenbou s hřebínky, které přecházejí v gotizující lilie, a sklepy. Ve světnici prvního patra byl nalezen trámový strop a nástěnné malby s fragmentem Krista, asi z doby kolem roku 1578.

Historie obyvatel domu:
Už jsme se zmínili, že na místě dnešního domu č. p. 55 stály před rokem 1578 dva malé domky. Jeden z nich "v rohu, kudy se jde do kláštera", druhý vedle domu Latrán č. p. 54. První je připomínán k roku 1553, kdy jej vlastnil zlatník Libernar (Libertner). Druhý je zmiňován v roce 1542, tehdy Martin Kukl prodal polovinu svého domku Šebestiánovi Mitaschovi za 20 kop grošů míšeňských. Roku 1545 objekt koupil kožešník Blažek za dvojnásobnou cenu. V roce 1578 oba domy získal zedník Toman (Tomáš) Deutsch a přebudoval je na jediný objekt. Z dalších majitelů je k roku 1614 připomínán Vít Šital, na něhož by mohla poukazovat písmena V vyrytá v severní místnosti prvního patra. V 17. a na počátku 18. století v budově fungoval malý pivovar. Od roku 1717, kdy se do domu nastěhoval pekař Matyáš Irovský, až do sklonku 18. stol. se zde provozovalo pekařské řemeslo. Po adaptaci v letech 1895 - 1897 byl v levé části vstupní síně zřízen hostinec (do roku 1941), pravý trakt byl v letech 1932 - 1933 upraven na prodejnu firmy Baťa.