KKK

Latrán č. p. 48, Klášterní

Latrán č. p. 48, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 48, Klášterní ul.

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s klasicistním průčelím, na úzké parcele. Vstupní portál v průčelí má renesanční římsu.

Stavebně historický vývoj:
Objekt v jádru pozdně gotický je pozdně renesanční se zachovanou dispozicí. Přestavěn v období klasicismu.

Významné architektonické detaily:
Cenné jsou zejména polokruhově valené klenby v přízemí a původně jednotný prostor s křížovými klenbami, zaklenutý na střední kamenný sloupek pozdně renesančních tvarů v zadní části domu.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století v domě bydlel jistý Slupenec, kterého na krátkou dobu vystřídal krejčí Honza. Od něj dům koupil v roce 1519 rožmberský fišmistr (zodpovědný za rybniční hospodářství na panství) Wolf. Po Wolfově smrti v roce 1523 jej získal jiný rožmberský fišmistr Vaněk (Václav) Zvíkovský. Od poloviny šedesátých let 16. století zde zastihujeme fišmistra Víta, který zemřel v roce 1585. Vdova Magdalena se v roce 1592 provdala za švýcarského zedníka Adama Khenze. Ten se po její smrti přiženil do sousedního domu Latrán č. p. 49 k Anně, vdově po sladovníku Frošauerovi, a v roce 1619 dům č. p. 48 prodal. Ve druhé polovině čtyřicátých let 17. století patřil dům truhláři Jiřímu Giblovi, kterého v roce 1649 vystřídal kominík Hans Gräz. Od roku 1662 zde bydlel zlatník Kryštof Kritta. V letech 1729 - 1741 byl vlastníkem domu pletař Josef Torkowitzer. Až do třicátých let 19. století se pak v domě pěstovalo knihvazačské řemeslo. Po Janu Jiřím Neuhausovi to byly dvě generace Schullerbauerů, kdo se touto prací zabýval. Rodina Schullerbauerů zde pak žila ještě nejméně do roku 1840.