KKK

Latrán č. p. 43

Latrán č. p. 43

Lokace:
Latrán č. p. 43

Popis objektu:
Dvoupatrová budova, zdobená sgrafitem, s jednopatrovým zadním křídlem. Nad okny prvního patra najdeme ve sgrafitu motiv růže, orlice a lva. Sgrafitové šambrány oken v prvním poschodí neodpovídají vždy okenním otvorům. V přízemí je hlavní průčelí prolomeno oválně klenutými štukovými šambránami. Celé průčelí je ukončeno obdélným štítem s rozeklaným frontonem a věžičkami uprostřed a po stranách. Ve štítu se nachází fragment letopočtu 161... Zadní průčelí jednopatrového křídla má volutový štít. Střecha je kryta šindelem a taškami.

Stavebně historický vývoj:
Budova je renesančního původu, vystavěná ve třech etapách, snad s použitím zdiva staršího objektu. Při první etapě vznikl jednopatrový dům, z něhož se zachovalo přízemí a průčelí prvního patra. Podle sgrafitové výzdoby, která má obdobu v Českých Budějovicích i v samém Českém Krumlově (dům Kájovská č. p. 63) v sedmdesátých letech 16. století, lze usuzovat, že i zde došlo ke stavební činnosti v této době. Ve druhém desetiletí 17. století pak byl dům zvýšen o druhé patro, jak dokládá fragment letopočtu na štítu. V období klasicismu poslední čtvrtiny 18. století vzniklo zadní křídlo, opět snad na místě starší budovy. Sgrafita byla odkryta v roce 1923, dům byl opraven v letech 1952 - 1954, fasáda v roce 1978 i později.

Významné architektonické detaily:
Velmi významná památka manýristické architektury první čtvrtiny 17. století. Kromě zmíněné výzdoby průčelí se v přízemí i v patře nacházejí renesanční valeně klenuté prostory s pětibokými výsečemi. Podél dvorního průčelí hlavní budovy se táhne dřevěná pavlač.

Historie obyvatel domu:
Prvním majitelem domu byl v první třetině 16. století měšťan Benešek. Ve čtyřicátých a první polovině padesátých let 16. století zde žil Hans Heller s manželkou Annou. Po Hellerově smrti v roce 1556 v domě krátce pobýval provazník Toman. Když roku 1559 zemřel, prodala městská rada jménem sirotků dům tesaři Augustinu Štindlovi, zvanému Gerspergar. Ten zemřel v roce 1593 a v domě dále žila vdova Magdalena s dětmi. Magdalena se v roce 1595 provdala za ovdovělého zlatníka Šebestiána Edera. Těsně po roce 1600 získal dům Ondřej Gartner, který též vlastnil dům Latrán č. p. 37 a dům č. p. 43 prodal v roce 1602 knihvazači Hansi Khempfovi. Od roku 1623 patřil dům sladovníku Matyáši Mayerovi, kterého v roce 1658 vystřídal knížecí sládek Petr Václav. Po jeho smrti spravovala dům vdova Sibyla. V roce 1678 zde krátce žil českokrumlovský hejtman František Resch, jenž v následujícím roce zemřel. Od roku 1691 byl majitelem domu další knížecí sládek, Jan Andraško. Jinému knížecímu zaměstnanci, Kryštofu Eberhardovi, patřil dům v letech 1750 - 1768. Po něm se sem nastěhoval provazník Kašpar Kantery a pobýval zde až do roku 1793.