KKK

Latrán č. p. 13

Latrán č. p. 13

Lokace:
Latrán č. p. 13

Popis objektu:
Rozsáhlý komplex budov, přiléhající k bývalému kostelu sv. Jošta ve městě Český Krumlov, je bývalým špitálem neboli útulkem pro chudé a přestárlé zaměstnance krumlovského velkostatku. Tvoří jej dvě jednopatrová křídla s klasicistními průčelími ze třetí čtvrtiny 18. století, seskupená do tvaru L, a dvůr s novodobou kašnou, do něhož je vestavěna přízemní budova prodejny. Dvůr uzavírá klasicistní brána s aliančním znakem Jana Kristiána I. z Eggenberku a Marie Arnoštky z Eggenberku.

Stavebně historický vývoj:
Současná budova vznikla adaptací bývalého špitálu, založeného mezi léty 1317 - 1334 Petrem I. z Rožmberka. Původní špitál byl stavebně dokončen patrně roku 1334. Nejstarší je západní část jižního křídla, sousedící s kostelem sv. Jošta, jehož jižní obvodová zeď je součástí středověké hradby. Koncem 16. století (1596 - 1599) byly provedeny renesanční úpravy východního křídla, původně snad hospodářského stavení. Barokní přestavba v letech 1708 - 1710 využila starších budov. Další úpravy, uskutečněné v první třetině 20. století, poznamenaly především uliční trakt objektu.

Významné architektonické detaily:
Kromě klasicistních průčelí a brány do dvora jsou pozoruhodné prostory v přízemí, klenuté křížovými a valenými klenbami s výsečemi.

Historie obyvatel domu:
Podle fundační listiny z roku 1347 se ve špitále mělo pečovat o 13 osob, roku 1364 byl počet míst rozšířen na sedmnáct. Součástí špitálu byl hospodářský dvůr na Špičáku (dnes v místech obytných domů u teplárny), z něhož byl špitál zásobován. Zemřelí obyvatelé špitálu byli pohřbíváni na náklady českokrumlovského panství, v 17.století spočívali na hřbitově u sv. Martina. Po přestavbě špitálu Janem Kristiánem I. z Eggenberku a jeho manželkou Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku v letech 1708 - 1710 byl počet míst zvýšen na 24 osob. Ve druhé polovině 19. století byli v budově zčásti ubytováni i panští služebníci a penzisté. Po 1. pozemkové reformě v roce 1922 byl špitál zrušen a roku 1936 přestavěn na obytný dům, později s hostincem.