KKK

Horní č. p. 159

Horní č. p. 159

Lokace:
Horní č. p. 159, tzv. Kaplanka

Popis objektu:
Nárožní budova stojící ve svahu ulice, vzhledem k spodní úrovni terénu směrem do Horní ulice je dvoupatrová. Hlavní průčelí domu je obráceno do Horní ulice směrem k náměstí, boční průčelí směřuje k farnímu Kostelu sv. Víta ve městě Český Krumlov. Na obou průčelích jsou goticko-renesanční žulová křížová okna s kamenným ostěním. V půlkruhovém tympanonu vstupního portálu jižního průčelí je umístěna deska s nápisem zmiňujícím výstavbu domu v roce 1520, podniknutou Václavem z Rovného. Vlevo od tohoto portálu jsou ve stěně průčelí umístěny dva náhrobní kameny - pekaře Matyáše Plankla se znaky pekařského cechu (preclík) a jeho dcery Anežky (kteří bydleli na Náměstí č. p. 15). Další náhrobní kámen umístěný na Kaplance patřil purkmistru a radnímu Českého Krumlova, vladykovi Jetřichovi Slatinskému ze Slatinky. Na náhrobním kameni je plasticky vyveden erb se šesticípou hvězdou nad půlměsícem a s textem následujícího znění: "Léta 1591 tuto jest pochován urozenej vladyka, pán Jetřich Slatinskej ze Slatinky, slavného domu rožmberského služebník a někdy hejtman na Krumlově Českém, 12. měsíce prosince." Výrazným prvkem hlavního průčelí je pravoúhlý nárožní arkýř stejného slohu, který je podpírán polosloupem zdobeným spirálovým žlábkováním. Na arkýři je pod kamenným okenním parapetem umístěn symbol pětilisté rožmberské růže.V severním uličním průčelí jsou zachována gotická kamenná ostění oken. V interiéru přízemí, které má obdobnou dispozici jako patro, se nachází síň zaklenutá síťovou, zčásti zachovalou cihlovou klenbou s přetínanými cihlovými žebry. Klenba síně v patře je obdobně zaklenutá a zachovaná v celé své mase. V sousedství síně v patře se po pravé straně nachází kaple s analogickým klenutím, vytvářejícím nepravidelné pěticípé hvězdicovité obrazce. Zbytek prostor v podlažích i přízemí je klenut buďto renesanční valenou klenbou, případně je plochostropý. V prvním poschodí kaplanky je nadto zachována původní černá kuchyně. V prostorách všech podlaží je umístěno i několik většinou sedlových gotických portálků.

Stavebně historický vývoj:
Budova gotického původu byla přestavena na podnět rožmberského kancléře Václava z Rovného v letech 1514 - 20 ve stylu pozdní gotiky s renesančními prvky. Budova Kaplanky bývá v literatuře označována jako patrně první vstup renesančního stylu do Krumlova. K významným stavebním úpravám domu došlo pak roku 1923, kdy byly sneseny původní štíty. Objekt byl rekonstruován v roce 1980.

 

 

 

 


Významné architektonické detaily:

  • nárožní arkýř
  • křížová okna, gotická ostění oken směrem do ulice
  • síťové žebrové klenby síní
  • gotické portálky

 

 


Historie obyvatel domu:

Kaplanka byla založena v letech 1514 - 25 rožmberským kancléřem a vzdělancem Václavem z Rovného jako obydlí pro českokrumlovské kaplany. Původní starší kaplanský dům býval až do poloviny 16. století v dnešní Kostelní č. p. 168 a svému účelu již přestal vyhovovat. V domě nově založené kaplanky původně bydlel perníkář Král. Králův dům po jeho smrti získal vladař Petr IV. z Rožmberka, prodal ho Václavovi z Rovného, a ten ho pak darovací listinou z roku 1499 a s vladařovým souhlasem převedl na krumlovské kaplany. Po čtrnácti letech však začal být původní kaplanský dům sedmi kaplanům příliš těsný, proto se Václav z Rovného rozhodl pro jeho přestavbu. Koupil od vdovy Kateřiny Promarové za 170 kop grošů míšeňských sousední dům a jí na oplátku prodal dům ležící naproti dnešní Kaplance - Horní č. p. 145. Původní dům Promarové nechal pak Václav strhnout a na jeho místě vystavěl v letech 1513 - 1518 novou budovu, vybavenou mj. i domácí kaplí sv. Pavla, pokojem pro hosty, čeleď, pokojem pro nemocné či komorami na ukládání věcí. Tento dům pak opět převedl darovací listinou ze 2.11. 1518 do držení krumlovských kaplanů. Kaplani jednotlivých oltářů farního kostela sv. Víta měli v této listině přesně určeno, v kterém pokoji budou bydlet, a jaké konkrétní povinnosti jsou za to zavázáni plnit. Závěr darovací listiny odsuzuje každého, kdo by vztáhl ruku na kaplanský dům nebo jeho obyvatele, k věčnému zatracení v pekelných plamenech po boku se všemi kacíři, jako jsou Jidáš, Viklef, Hus a Žižka. Od roku 1666 měla Kaplanku udržovat obec. V roce 1689 pro ni nechal magistrát ulít zvonek u Pavla Jiřího Haaga. Roku 1803 zde byla vybudována místnost k uchovávání matrik, která byla zajištěná proti požáru. V kapli sv. Pavla, která později sloužila i veřejnosti, konalo své pobožnosti mimo jiné i zbožné bratrstvo Narození Panny Marie, založené asi roku 1653.

 

 


Legendy, vyprávění, zajímavosti:

Dům zakoupil Václav z Rovného a předal faře kostela sv. Víta. Podmínkou prodeje bylo, že po smrti původních majitelů bude za ně každoročně čtena zádušní mše svatá. Všechno bylo podepsáno a odsouhlaseno. Jenomže se časem stávalo, že se na podmínku čtení mše zapomínalo, a to pak nebylo nikde jisto. Strašilo nejen v kaplance, ale i v kostele. Jakmile se mše uskutečnila, vše zase rychle utichlo.