KKK

Horní č. p. 157

Horní č. p. 157

Lokace:
Horní č. p. 157

Popis objektu:
Jednopatrový nárožní dům byl vystavěn ve svahu a je kryt sedlovou střechou s taškovou krytinou. Hlavní průčelí domu směřuje do Horní ulice a je vodorovně členěno římsami. Boční průčelí směřuje do Masné ulice, boční křídlo pak vede do Šatlavské uličky. V interiéru se nacházejí plochostropé i valeně klenuté místnosti. Podél dvorního křídla je situována částečně zachovaná novodobá loggie. Interiéry prvního patra jsou plochostropé, opatřené řezanými trámovými stropy, strop jedné z místností je zdoben štukovými vpadlými poli. Sklepy jsou zaklenuty valenou gotickou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova má gotický původ sahající do 14. století. Z tohoto období se zachovala část sklepení, obvodové zdivo hlavní budovy a valené klenby. Nejstarší doložitelná přestavba byla realizována v období renesance, z něhož se např. zachovaly stropy v prvním patře domu; následně kolem roku 1662, rokokové a klasicistní přestavby domu proběhly v letech 1791 - 1804. Současná podoba fasád se datuje k roku 1892. V šedesátých letech 20. století byl předním traktem přízemí proražen komunikační průchod, čímž byla znehodnocena dispozice objektu. Průchod byl zrušen v rámci stavebních úprav v letech 1996 - 1997.

Vývoj průčelí objektu:
Ve starší středověké fázi byl objekt vystavěn již do úrovně 1. patra, otvory byly rámovány plasticky vystupujícími paspartami s rámující černou linkou. Nad přízemím probíhal vlys terčíků s blíže neurčenou dekorativní výmalbou. V mladší středověké fázi byla celá plocha průčelí omítkově vyhlazena bez zachyceného barevného členění. V renesanci proběhla další úprava průčelí v šedo-bílém a bílo-červeným barevném rozvrhu. Iluzi mramorování červených tektonických prvků vytvářelo černé tečkování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raně barokním období bylo průčelí doplněno o korunní římsu, okenní otvory byly upraveny do současného stavu a byly provedeny barevné úpravy s bílo-šedým, bílo-zeleným, fialově-bílým rozvrhem. V klasicistním období proběhla úprava přízemí pásovou bosáží se zeleno-bílým barevným řešením. Později byl objekt natřen ještě celoplošným okrovým a šedým nátěrem. V souvislosti se stavebními úpravami v r. 1892 došlo k rozšíření okenních otvorů v patře s rámováním výraznými plastickými šambránami. Bylo zrušeno plastické členění přízemní pásovou rustikou. Provedené barevné úpravy: okrově-bílé, zelené, šedomodře-okrové, zeleno-bílé. Objekt je pozoruhodným dokladem dvorcové středověké zástavby (zadní hospodářský trakt zasahuje do Šatlavské ulice).

Při omítkových opravách byla opomenuta fixace vyjímečných středověkých fragmentů-terčíků v úrovni mezipatra. Okrový vápenný nátěr se inspiruje barevností z přelomu 19. a 20. století.

Významné architektonické detaily:
Renesanční stropy prvního patra objektu

 

 


Historie obyvatel domu:

K tomuto objektu s původem ve 14. století se vztahuje první písemná zpráva, datovaná rokem 1528. K roku 1531 se váže doklad o kupní ceně domu, která tenkrát činila 250 kop míšenských. Roku 1570 je jako majitel zmíněn jistý Passauer. V devadesátých letech 16. století se v domě vystřídalo několik vlastníků. V roce 1593 zde zastihneme pekaře Ruprechta Kirchhammera, poté Davida Niela a v roce 1597 dalšího pekaře Martina Porta, jemuž dům patřil až do roku 1617, kdy se sem nastěhoval Kryštof Zaillinger. V letech 1627 - 1649 v domě žil pekař Adam Frick s manželkou Ludmilou. Poté jej obýval Georg Gottlieb Puffer. Pouhé dva roky , 1660 - 1662, vlastnil dům punčochář Šimon Gallin. Od roku 1662 zde najdeme varhaníka Jana Royssnera. Po něm dům patřil celé řadě českokrumlovských měšťanů různých profesí.