KKK

Horní č. p. 148

Horní č. p. 148

Lokace:
Horní č. p. 148

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou řadovou budovu, vystavenou ve svahu Horní ulice. Hlavní průčelí směrem do Horní ulice je ukončeno raně barokním obdélným volutovým štítem s trojúhleným tympanonem. Střecha domu je sedlová, kolmá k ulici. Fasáda v patře je členěná plastickými lisenami a římsou. Vstup do interiéru přízemí je tvořen kamenným vstupním portálem, zdobeným profilem architrávu. Dispozice budovy je nesymetrická, dvojtraktová. V pravé části je umístěna valeně zaklenutá schodišťová síň. K síni přiléhají plochostropé prostory zadního traktu. Levý trakt je v interiérech opět zaklenut převážně valenou gotickou klenbou. V mezipatře se po pravé straně nachází valeně klenutá renesanční komora. V prvním patře jsou pak plochostropé prostory. Dvorní křídlo budovy je jednopatrové, v jeho levé části se nachází terasa. Sklepy budovy jsou zaklenuty kamennou či cihlovou převážně valenou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova je pozdně gotického původu ze 14. či 15. století, což dokazuje její dispozice, jádro a část zachovaných kleneb. Přestavby domu byly realizovány v období renesance, kdy byl autorem přestavby patrně majitel domu - kameník Michal Rubík. Následné přestavby domu proběhly v poslední čtvrtině 17. století za raného baroka, kdy dostalo svou definitivní podobu hlavní průčelí a byl přistaven zadní trakt domu. Roku 1853 byla přistavěna konírna a teletník a nastavěno druhé patro. Roku 1890 byla zřízena terasa na zadním křídle domu. Dvorní zástavba budovy je novodobá, poslední stavební úpravy proběhly v devadesátých letech 20. století.

Významné architektonické detaily:
raně barokní fasáda domu z období kolem roku 1700 raně renesanční portál v síni přízemí pozdně gotický portál ve sklepě

Historie obyvatel domu:
Jednalo se o dům vybavený tzv. právem várečným, takže se v něm vařilo pivo. Prvním doloženým obyvatelem domu byl na přelomu 15. a 16. století měšťan Matyáš, který byl vystřídán Jiříkem Sybmbybarem a jeho manželkou Dorotou. Po její smrti roku 1526 dům koupil kameník Michal Rubik, původem z kamenické rodiny, která do Krumlova přišla koncem 15. století z rakouského Haslachu. Vlevo od vchodu do farního kostela sv. Víta ve městě Český Krumlov je dnes umístěna náhrobní deska jednoho z členů této rodiny. Michal byl svými kamenickými pracemi činný zejména ve městě a oženil se s vdovou po kožešníku Kryštofovi Kateřinou; s manželkou vyženil i syna Jošta. 1556 po Kateřinině smrti prodal pak dům kožešníku Hansi Weinlingovi, který zemřel roku 1570. Pozůstalá kožešníkova vdova Voršila pak dům po čase prodala Tomáši Nussovi, který v něm žil až do své smrti roku 1615. V roce 1641 dům patřil zlatníku Šimonu Köhlerovi, od roku 1650 pak Janu Nigrinovi z Turnštejna. Od této doby je v domě zmiňován pivovar. V letech 1661 - 1674 zde bydlel švec Jiří Scholz. Roku 1674 dům koupil šlechtic a městský radní Ferdinand Fritschko von Furstenmuhl. V roce 1700 v domě nacházíme Jana Ambrože Putschögla, městského důchodního, pivovarního a kontribučního písaře. Ten dům obýval s manželkou, dítětem, dvěma tovaryši, dvěma služebnými a dvěma dalšími obyvateli. Jednalo se o jeden z největších počtů obyvatel na jeden městský dům. Roku 1712 jej vystřídal perníkář Jan Schwalb a o čtyři roky později řezník Josef Riepl. 1749 koupil dům řeznický mistr Ignác Stifter, 1772 opět řezník Mikuláš Frippes a v jeho rodině se dům dědil do poloviny 19. století - majitelé byli většinou řezníci. K domu patřil i teletník a konírna.