KKK

Horní č. p. 147

Horní č. p. 147

Lokace:
Horní č. p. 147

Popis objektu:
Tato jednopatrová budova byla vystavena v mírném svahu. Hlavní průčelí budovy směrem do Horní ulice je zakončeno raně barokním obdélným volutovým štítem, prolomeným dvěma nikami s mušlemi, který vrcholí trojúhelným tympanonem. V úrovni přízemí a patra je průčelí klasicistně členěno lisenami ve tvaru dorských sloupků a profilovanou římsou oddělující přízemí a první patro. V interiéru přízemí se po levé straně nachází síň zaklenutá valenou klenbou s výsečemi, která byla dodatečně předělená příčkou. Ve středu dispozice jsou další klenuté prostory, zadní trakt je však již plochostropý. Při zadním průčelí budovy jsou dřevěné pavlače. Plochostropé prostory v patře jsou v některých případech členěny štukovými vpadlými poli. Pod celou budovou se nacházejí rozsáhlé sklepní prostory gotického původu.

Stavebně historický vývoj:
Jádro budovy je gotické a jeho původní dispozici lze nejlépe sledovat ve sklepích, kde zůstala zachována. V období renesance dům získal zadní trakt a z této doby také patrně pochází přebudování dispozice přízemí objektu a vstupní síň. Další zásahy byly realizovány v raném baroku, z něhož pochází štít průčelí. To bylo dotvořeno klasicistními úpravami, které zároveň přestavěly dispozici přízemí i patra a daly vzniknout štukovým polím na stropech některých interiérů.
 

 


Významné architektonické detaily:

Raně barokní štít hlavního průčelí

Historie obyvatel domu:
Prvním doloženým obyvatelem domu byl na počátku 16. století forman Matěj. Ten byl roku 1510 vystřídán soukeníkem Petrem a jeho ženou Dorotou. Další majitel domu byl rovněž soukeníkem a jmenoval se Jan Stubenvoll. Po jeho smrti se vdova Kateřina provdala za Jana Kyczhaypla a spolu v domě bydleli až do jeho smrti. Po ní Kateřina dům prodala roku 1564 městskému písaři Bernardu Kozarecovi. Po jeho smrti zůstala vdova Magdalena se čtyřmi dětmi, která si do domu roku 1578 přivedla nového manžela - varhaníka Šebestiána. Roku 1581 dům koupil švec Jakub Stehauf, který v něm s manželkou a třemi dětmi žil do roku 1599, kdy dům koupil Florián Felcides zvaný Pinus. Jeho rodina zde žila až do roku 1639. V roce 1639 přichází pekař Valentýn Fischer a po něm městský mlynář Ondřej Schanerle. Po jeho smrti dům do roku 1666 spravovala vdova Marie. Od roku 1743 obýval dům hejtman prelatury Gabriel Michl. V roce 1767 je jako majitel domu zmiňován městský důchodní písař Kryštof Fiedler. Od roku 1786 patřil dům rodině Neumüllerů, mezi jejímiž členy najdeme kloboučníka či výrobce šňůrek.