KKK

Dlouhá č. p. 99

Dlouhá č. p. 99 

Lokace:
Dlouhá č. p. 99

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s hladkým průčelím, se sedlovou střechou rovnoběžnou s uličním průčelím, na dvorní straně v 1. patře novodobá pavlač. Dispozičně je objekt nepravidelný dvoutrakt.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je středověkého původu, jak dokládá vstupní portál, přestavěn v pozdní renesanci, datace trámového stropu v 1. patře 1613? Další stavební úpravy proběhly kolem roku 1840 a v 80. letech 19. stol., kdy byla nově upravena fasáda.

Významné architektonické detaily:

  • fasáda se středověkým portálem, renesanční freskovou výzdobou s růží, bývalým dýmným otvorem nad okny 1. patra
  • trámový strop s jednoduchým záklopem vstupní síně
  • řezaný strop z pozdní renesance ve světnici 1. patra
  • klenuté místnosti v přízemí

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v roce 1521 švec Jakub, jehož v roce 1532 vystřídal blíže neznámý Michálek. Od roku 1577 zde zastihujeme soukeníka Jiříka Petříka. V roce 1564 se do domu nastěhoval kantor Ondřej Kotelík a o tři roky později pak kolář Jakub Helnhamer. V roce 1614 se zde setkáme s dalším kolářem, Hansem Fettingem. Před koncem 17. století, v roce 1695 se v domě objevuje soustružník Jiří Payer. Od roku 1729 až do počátku 19. století obýval dům rod malířů Aneisů, kteří již v 17. století poskytovali své služby českokrumlovskému dvoru Eggenberků.