KKK

Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

Lokace
Latrán č.p. 6, bývalý kostel sv. Jošta

Popis objektu
Dvoupatrová budova bývalého kostela sv. Jošta se strmou sedlovou střechou krytou prejzy a pětipatrovou věží s bání zakončenou lucernou. V průčelí do ulice Latrán vystupují z omítky žulové renesanční opěráky. Nad jedním z vchodů je prázdný výklenek, kde dříve stála socha Madony z roku 1678.

Město Český Krumlov, zámecká vež a věž bývalého kostela sv. Jošta, foto: Lubor Mrázek Kostel sv. Jošta v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Stavebně historický vývoj
Na tomto místě stávala původně kaple nebo kostelík sv. Jošta, založený před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, jenž byl součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). Na tuto budovu upomínají dochované gotické konstrukce a detaily (západní průčelí kostela, vrchol původního štítu zachovaný v půdním prostoru sousedního domu Latrán č. p. 2, západní vstupní lomený portál patrný z přilehlé chodby téhož domu). Po roce 1546 přešel kostel patrně pod patronát Anny Rožmberské z Rogendorfu a po její smrti roku 1562 Vilém z Rožmberka, Annin syn, kostel i s důchodem již špitálu nevrátil. Roku 1596 zahájil Petr Vok z Rožmberka renesanční přestavbu chrámu, již vedl architekt Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu. Tato přestavba kostel podstatně proměnila. Měl podobu nesymetrického dvoulodí s kruchtou nad užší jižní lodí. V roce 1598 byl kostel, nově zasvěcený sv. Trojici, věnován krumlovským protestantům. V souvislosti se sílícím přílivem německého, převážně nekatolického obyvatelstva do města se zde již před polovinou 16. století konala kázání v němčině. Kostel však využívali i členové Jednoty bratrské, jejímž velkým stoupencem byl i Petr Vok z Rožmberka. Od listopadu 1598 zde tedy k velké nelibosti pražského arcibiskupa kázal evangelický kněz Andreas Baudisius, ale již v roce 1599 byl odvolán. O rok později císař Rudolf II. Habsburský zakázal nekatolické využívání kostela. Když v roce 1601 zemřela Kateřina z Ludanic, manželka Petra Voka z Rožmberka, která byla luteránského vyznání, spočinuly krátce její tělesné ostatky právě v tomto kostele, než byly převezeny do rožmberské rodinné hrobky v klášteře Vyšší Brod.

Český Krumlov, kostel sv. Jošta při úplňku, foto: Libor Sváček Po odchodu posledního Rožmberka z Českého Krumlova do Třeboně byl v roce 1602 kostel předán místním jezuitům pro německá kázání. Roku 1615 (1621?) byl chrám opět zasvěcen sv. Joštu a sv. Anežce jako "Německý kostel". Až do zrušení svého řádu v roce 1773 vedli správu kostela jezuité, poté byla převedena na prelátský farní úřad. Za josefinských reforem byl kostel roku 1787 zrušen a uzavřen. Veškeré kostelní zařízení bylo dáno k dispozici jiným kostelům na Českokrumlovsku. Tak odsud zmizely také zvony z konce 16. století, jeden byl dán do Hodňova, druhý do Slavkova. Zvon v Hodňově byl dílem zvonaře Brikcího z Cinperka a vznikl v roce 1590 na Kratochvíli, pravděpodobně na objednávku Viléma z Rožmberka, jehož znak se na něm nachází. Druhý zvon, odvezený do kostela ve Slavkově, pravděpodobně také pocházel z dílny Brikcího z Cinperka a byl ulit ve stejném roce. Bohužel padl za oběť velkému požáru v roce 1817.

Petr z Rožmberka s manželkou Kateřinou a synem Petrem dávají v r. 1347 špitálu sv. Jošta v Českém Krumlově prostředky na opatření chovanců

V roce 1790 krumlovská městská rada objekt prodala v dražbě za 1245 zlatých měšťanu Kašparovi Koutnému. Věž přešla do vlastnictví obce. Koutný objekt obratem prodal dvěma společníkům, obchodníkovi Klementu Pöschlovi a kloboučníkovi Karlu Neumüllerovi, kteří jej přestavěli na měšťanský dům s várečným právem. Při přestavbě v letech 1790 - 1791, které předcházela v roce 1765 úprava průčelí a vrcholu věže, byl zbořen presbytář a na jeho místě byl zbudován trakt nástupní chodby. Nově byly vyhloubeny sklepy a byla zvýšena úroveň přízemí. Roku 1802 získal celý objekt Karel Neumüller a přestavěl jej na kasino s výčepem a tanečním sálem v patře. Tehdy byl také postaven přístavek terasy na straně u řeky. Po roce 1900 byl objekt využíván výhradně jako obytný dům. Kolem roku 1920 zde zřídila prodejnu firma Baťa a roku 1938 byl na straně k řece vybudován sklad pro obchod jízdními koly a motocykly. Roku 1937 bylo upraveno severní průčelí do ulice.

Latrán č.p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek

Latrán č.p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek Latrán č.p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, schodiště ve věži, foto: Lubor Mrázek

Přes všechny tyto přestavby se dochovaly některé prvky původního gotického kostela. Kromě již zmíněného gotického průčelí, lomeného portálu a štítu lze v přízemí při řece nalézt původní hřebínkové klenby podkruchtí a ve druhém, původním patře se zachovaly původní klenby chrámu se štukovými žebry. Ve sklepě jsou patrny původní sokly pilířů.

Latrán čp. 6, celkový pohled 1993, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál,  Latrán čp. 6, jižní průčelí, částečně odkrytý spodní renesanční otvor dosud se středověkou profilací ostění , zdroj: Arteco B.M. s.r.o.,  M. Plášil, autor:  J. Bloch, 1996 Latrán čp. 6, detail západní stěny věže před opravou, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor:  J. Bloch, 1996

Vývoj jižní fasády lodi a věže:
Ze středověké fáze nebyly zachyceny žádné nálezy. Radikální přestavbou v renesančním období byl objekt proměněn na nesymetrické dvoulodí, nově byla postavena čtyřpatrová věž. Jižní průčelí rozčlenily dvě řady oken nad sebou s rámováním paspartami. Dolní okna měla kamenné ostění se středním sloupkem rozdělujícím každý otvor na dvě části s hrotitým ukončením.

Latrán čp. 6, ikonografie, Č. Krumlov se zámkem, výřez, zdroj: StOA Třeboň, autor: J. J. Balzer, 2. pol. 18. st. Latrán čp. 6, ikonografie, zámek Č.Krumlov s částí Latránu, výřez, zdroj: StOA Třeboň, autor: A. Kasenda, 2. pol. 18. st.

Latrán čp. 6, ikonografie, Č. Krumlov se zámkem od jihozápadu, výřez, zdroj: StOA Třeboň, pob.ČK, autor: G. A. Horner, 1743

Horní otvory bez kamenických prvků byly ukončeny cihelným segmentovým záklenkem. Plochy omítek s hrubším povrchem byly hlazeny hranou lžíce, barevný nátěr nezjištěn, na některých místech byly zachyceny fragmenty okru a červeného odstínu. V barokním období zřejmě v souvislosti s přestavbou sousedního špitálu v letech 1708 - 9 byl kostel nově omítnut a opatřen celoplošným šedým ? nátěrem. V pozdním baroku (v roce 1756) bylo nastavěno 5. patro věže se zdobným ukončením pilastrů kompozitními hlavicemi a štukovými maskarony.

Latrán čp. 6, renesanční fáze na základě sondážních nálezů a vedut , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál, 2001 Latrán čp. 6, barokní fáze na základě sondážních nálezů a vedut , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál, 2001 Latrán čp. 6, 1. pol. 19. stol. na základě sondážních nálezů a vedut , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál, 2001

Věž jako dominantní panoramatický prvek špitálního areálu byla rozčleněna šedo-bílým rozvrhem, jižní průčelí lodi zůstalo v celoplošném nátěru bez tektonického členění. Po zrušení kostela v r. 1787 byl objekt přestavěn na byty, jižní průčelí bylo nově upraveno přízemní přístavbou, pavlačemi, do rozměrných kostelních okenních otvorů byla vestavěna dvojice sdružených oken. Sedlovou střechu s renesančním krovem pročlenily dva mohutné komíny. Jižní stěna lodi byla nově omítnuta s postupně realizovanými celoplošnými nátěry, okrovým, šedým, zeleným.

Latrán čp. 6, 2. pol. 19. stol na základě sondážních nálezů a vedut , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál, 2001 Latrán čp. 6, po r. 1922 na základě sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný P. Lengál, 2001

Věž byla zřejmě ponechána bez úprav. Ve 2. polovině 19. století byly sjednoceny horní dvojice okenních otvorů jižní stěny lodi na větší otvory se segmentovými záklenkem. V r. 1924 byla provedena celková oprava průčelí s šedo-bílým tektonickým rozvrhem. Oprava fasád v letech 1998 - 99 se inspirovala předválečnou opravou, šedo-bílý rozvrh byl doplněn okrovým a červeným nátěrem drobných detailů horní části věže. Průčelí věže s inspirací předchozími barevnými rozvrhy bylo natřeno silikátovým nátěrem, loď nátěrem vápenným.

Kostel sv. Jošta v Českém Krumlově, v pozadí zámek, v popředí vory na řece Vltavě, historické foto, foto: Wolf Současné využití
Značková konfekce Otavan, Bolero Restaurant, RDH Ladislav Homolka, Alfatex móda spol. s r.o., Museum marionet

(mko)