KKK

Historie hřbitovů ve městě Český Krumlov

Nejstarší hřbitov v Českém Krumlově se rozkládal kolem farního kostela sv. Víta (Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov). Vcházelo se na něj po kamenných schodech, které dal asi roku 1589 postavit rožmberský hejtman Jetřich Slatinský ze Slatinky jako kryté. Funkci jižní hřbitovní zdi plnila městská hradba, táhnoucí se nad řekou Vltavou od vnitřní Kájovské městské brány až k Horní bráně, na východě a severu byl hřbitov obklopen prelaturou a kaplankou. Na západní straně stála kaple sv. Jeronýma, založená již roku 1389, pod jejímž hlavním oltářem byla vyhloubena kostnice.

Český Krumlov - Portrét hrobníkovy ženy, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově Český Krumlov - Portrét hrobníka, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Na hřbitovech se podle arcibiskupské instrukce z roku 1697 nesměl zdržovat dobytek, drůbež nebo jiná zvířata, nebylo zde dovoleno sušit prádlo a plátno nebo užívat hřbitov ke světským účelům. Roku 1678 pražský arcibiskup stanovil ohledně českokrumlovského kostela sv. Víta, že čtyřikrát do roka vždy v neděli po suchých dnech ke konci nešpor se uspořádá na hřbitově procesí, vykropí a vykouří se hroby, učiní se zastávka u kostnice, budou se zpívat žalmy a verše z modliteb za zemřelé dobrodince a fundátory a bude se vyzvánět. Následující pondělí se tyto obřady zopakují a ukončí u hlavního oltáře, v kostele se pak ještě bude sloužit slavné requiem za všechny zemřelé v Pánu. U kostela sv. Víta se pohřbívalo ještě v 18. století, hřbitov byl zrušen až roku 1885.

Plánek hřbitova u kaple sv. Martina ..

V roce 1585 byl hřbitov u farního kostela rozšířen o prostor u kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov za jezuitskou zahradou na druhé straně Vltavy. Od počátku byl společný katolíkům i evangelíkům. S přiostřující se náboženskou situací však katolíci odpírali evangelíkům právo pochovávat zesnulé. Tyto spory v podstatě ukončila až rekatolizace města po roce 1620. Roku 1892 byl hřbitov u sv. Martina zrušen. Jeho spojením s bývalou jezuitskou zahradou roku 1908 zde vznikl městský park v Českém Krumlově.

Kování z rakví ze hřbitova u kaple sv. Martina, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Současný hřbitov, založený po roce 1890, s eklektickou obřadní síní z doby založení se nachází na východním okraji městské zástavby.

Hřbitov města Český Krumlov Hřbitov města Český Krumlov

Další informace:
Staré náhrobní kameny ve městě Český Krumlov

(jh)