Církevní znaky ve městě Český Krumlov

Symbol řádu minoritů V Českém Krumlově se nacházejí na některých církevních objektech znaky příslušníků církevních institucí nebo hodnostářů. Jedná se o znaky minoritů, jezuitů a českokrumlovských prelátů.

Církevní heraldika se začala odvíjet od heraldiky světské, se kterou má společný štít, nad nějž však místo přílby, klenotu a hodnostní pokrývky umisťuje odznaky moci duchovní - klobouky se šňůrami a třapci, kříž, mitru a berlu. Oba druhy odznaků najednou mohou užívat pouze biskupové, kteří jsou zároveň světskými knížaty. Biskupové a jiní preláti, jimž byla infule (mitra) propůjčena na základě zvláštního papežského privilegia (např. opaté), kladli nad štít na heraldicky pravou stranu infuli, na opačnou stranu biskupskou berlu. Biskupové ji nosí se závitem obráceným ven na znamení, že vykonávají soudní správu na svém území, opaté (podobně jako ostatní preláti) směrem k infuli, protože jejich jurisdikce se vztahuje jen na půdu kláštera. Tato ustanovení však nebyla důsledně dodržována. V církevní heraldice se nachází více výjimek než v heraldice světské, protože nepodléhala přísnému dohledu heroldů.

Církevní znak se získával příslušností k církevní komunitě, nabytím vyšší církevní hodnosti a papežským udělením. Volba znaku při nabytí církevního úřadu byla ponechávána především na vůli nositelů. Mnohý si k církevnímu znaku, který býval umístěn buď v srdečním štítku nebo v prvním poli, připojoval i rodový erb, jenž pak zvyšoval lesk a často i komplikoval beztak složité heraldické poměry. Jen prostí členové mnišských řádů nemohli mít erb, protože jim to nedovolovala přísná řehole. České kláštery většinou nemají erby a pečetě, protože užívají znaky své řehole, k nimž někdy přibírají obraz klášterního chrámu, což je i případ zmíněných klášterů.

1. Konvent minoritů v Českém Krumlově, (Minoritský klášter ve městě Český Krumlov)
Znak řádu minoritů se nachází nad vítězným obloukem bývalého klášterního kostela P. Marie Bolestné a Božího Těla.

Popis znaku: v černém (modrém, stříbrném, zlatém) poli zlatý (červený, černý) kříž s paprsky vycházejícími z mraků, před křížem oděná paže Krista zkřížená s obnaženou paží zakladatele řádu sv. Františka z Assisi, obě s čevenými stigmaty. Podle legendy vtiskl Kristus, který se roku 1224 sv. Františkovi zjevil, své rány (stigmata) na tělo, což připomíná i řádový znak.

2. Jezuitská kolej v Českém Krumlově, (Horní č. p. 154)
Řádový znak je vymalován na nádvoří bývalé jezuitské koleje (dnes Hotel Růže) mezi erbem Viléma z Rožmberka a jeho čtvrté manželky Polyxeny z Pernštejna.

..

Popis znaku: v modrém (červeném) poli zkratka Ježíšova jména IHS s křížem nad písmenem H a třemi hřeby pod ním, vše v plamenné aureole.

3. Prelatura, (Horní č. p. 155)
Nad krytým schodištěm prelatury se nachází hnědá deska ve volutovém štítě, připomínající obnovu budovy po požáru roku 1768 péčí preláta Františka Kfellera, jehož znak je umístěn v horní části desky.

.. ..

(jh)

Další informace:
Církevní znaky v regionu Český Krumlov