KKK

Rooseveltova č. p. 30

Lokace:
Rooseveltova č. p. 30

Popis objektu:
Přízemní objekt ve svahu, s neslohově upraveným novodobým průčelím. Zadní průčelí s dřevěnou pavlačí, sloupky, dřevěnými oblouky a šindelovou střechou je velmi malebné a má zásadní význam v souboru zástavby. Dispozice nepozoruhodná, s plochostropými prostory. Sklepy na úrovni dolní terasy klenuty valenými klenbami do oválných pasů. V levé části dispozice sklep klenutý kamennou valenou klenbou s otisky bednění.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší částí budovy je levý úsek s kamenným sklepem snad z poloviny 17. století. Zbývající část budovy byla upravena pravděpodobně v období klasicismu s použitím staršího zdiva, lom v průčelí a okna umístěná nízko nad terénem svědčí o stáří objektu.Objekt průměrné architektonické hodnoty. Dům je důležitý v panoramatu zástavby nad řekou.

Historie obyvatel domu:
Také tento malý domek, který měl v 16. století stejnou hodnotu jako sousední dům Rooseveltova č. p. 29, byl postaven někdy v první třetině 16. století. Na počátku čtyřicátých let byl patrně jeho držitelem jistý Prokeš, který zde žil až do své smrti v padesátých letech 16. století. Poté získal dům Prokešův bratr Klíma. Klímova vdova nebo dcera Anna v roce 1569 dům prodala černobarvíři Jakubovi Lauterweinovi. Od Jakuba koupil tento dům v roce 1591 krejčí Hans Kirchner, který zde žil spolu se svou rodinou do roku 1601. V tomto roce se do domu nastěhoval Jiří Pankhoffer, kterého roku 1624 vystřídal tkadlec Ondřej Schütz. V letech 1633 - 1649 patřil dům šrotýři (skládal sudy do sklepů nebo je vyvaloval) Antonínu Grindrovi a poté do roku 1664 Martinu Seidlovi. Po něm se v domě krátce objevuje Řehoř Günthers a ještě v témže roce se zde setkáváme s tkalcem Ondřejem Pauknerem. V letech 1691 - 1757 obýval dům Ferdinand Walter a poté následoval Josef Schnelzer. Od roku 1765 do roku 1801 byl majitelem domu Bernard Proschko. V první polovině 19. století zde postupně bydleli Tomáš Ambrož, od roku 1818 Josef Miko a od roku 1836 pak Ignác Diebel.

Současné využití:
Obytný dům