KKK

Náměstí Svornosti č. p. 9, dům U modrého koně

Náměstí Svornosti č. p. 9, dům U modrého koně

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 9,
dům U modrého koně 

Popis objektu:
Dvoupatrová řadová budova s klasicistním, novodobě upraveným průčelím z první čtvrtiny 19. století. Průčelí je korunováno štítem s trojúhelným nástavcem. Ve střední ose prvního patra je situován klasicistní arkýř s valenou klenbou. Fasáda hlavního průčelí je členěna římsami. V přízemí domu jsou obnoveny tři oblouky pozdně gotického loubí. Interiér je v přízemí rozdělen do dvou základních nepravidelných traktů původní gotické dispozice. Ve středu budovy je umístěno schodiště. Uprostřed prvního patra se nachází vysoká síň, zaklenutá v úrovni druhého patra. Sklepy klenuté valenou kamennou klenbou se nacházejí pod zadní částí budovy a jejím předním levým traktem.

Stavebně historický vývoj:
Dům je gotického původu, patrně již z počátku 14. století. Z této doby pocházejí sklepy a jádro budovy. Loubí a některé klenby v přízemí domu jsou patrně pozdně gotické. V období renesance došlo k výrazné přestavbě mezi lety 1552 - 1589. V té době byla udána základní dispozice dnešní budovy, vytvořena bohatě malířsky zdobená fasáda štítu, vyzdviženo pravé dvorní křídlo, jehož patro bylo zčásti usazeno na krakorce, zaklenuty jednotlivé interiéry, přebudován krov a komín. Z tohoto období pochází patrně i zadní dvorní křídlo, patřící dnes k objektu č. p. 160. Klasicistní přestavba je mj. datována letopočtem na vstupním portálu 1789, kdy bylo zazděno loubí, dům získal nové hlavní průčelí, obohacené štítem a arkýřem a dům byl přepatrován. K dalším úpravám došlo v letech 1939 a 1943, kdy byly předěleny klenuté prostory přízemku a vytvořena úzká chodba. V letech 1981 - 1985 byl objekt rekonstruován.

Významné architektonické detaily:

  • Klasicistní arkýř na průčelí domu
  • Renesanční nástěnný obraz s motivem koně, který byl přenesen do průjezdu domu náměstí Svornosti č. p. 55
  • V interiéru cukrárny mimořádné mramorové lavabo z doby pozdní gotiky

 

 

 

 


Historie obyvatel domu:

Nejstarším písemně doloženým majitelem domu byl v roce 1424 jistý Kříž z Kaplice. Po roce 1500 dům vlastnil švec Mikuláš na rynku, vlivný měšťan a člen městské rady. Krátce před svou smrtí v roce 1525 Mikuláš dům prodal Václavu Nyndrtomovi s tím, že bude mít v domě vyhrazenu světničku na dožití pro sebe a pro svou ženu Kateřinu. Od roku 1532 byl dům v držení rodiny Tluků a roku 1568 došlo v domě k požáru, při kterém shořely stáje v zadní části domu a Jan Tluk řečený Veselý při tom přišel o dva koně. Po smrti Jana Tluka a jeho manželky Žofie získal roku 1588 dům Vilém z Rožmberka, který ho o rok později převedl na město, ovšem s tou podmínkou, že dům má být užíván jako hostinec "jak tomu bylo již dříve". V roce 1589 je jako majitel domu zmiňován důchodní písař Ambrož Strup. Od roku 1625 byl v domě hostinec U modrého koníčka, kde se podle dokladu z roku 1654 vařilo pivo a šenkovalo pivo a víno. V letech 1796 - 1812 vlastnila dům Anna Langweilová, po ní pak 1812 - 1819 její syn Antonín Langweil, snad místní kreslíř a grafik. K roku 1821 je v domě mj. připomínána palírna kořalky.

Legendy, vyprávění, zajímavosti:
Kdysi tu byl hostinec "U Anděla", kde bývalo velmi veselo, zvláště když se ve městě konaly výroční trhy. Jednou měla být v hostinci uzavřena nebývalá sázka. Dva muži se vsadili o čerstvě koupenou pěknou jalovičku, kdo z nich nejdříve vypije dva džbery piva. Ten, který sázku vyhrál, dlouho se z výhry neradoval. V noci se mu udělalo nevolno a zemřel. Nebožtík se pak zjevoval hostinskému a vyčítal, proč mu sázku nevymluvil. Hostinský několikrát musel za duši tohoto nešťastníka nechat sloužit mši svatou v kostele sv. Víta, aby měl v noci pokojný spánek.