KKK

Náměstí Svornosti č. p. 6

Náměstí Svornosti č. p. 6

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 6

Popis objektu:
Třípatrová nárožní budova s eklektickým průčelím členěným lisenami a profilovanými římsami z konce 19. století. Po obou stranách hlavního průčelí budovy směrem do náměstí jsou umístěny dva historizující portály se sloupky korintského typu.

Stavebně historický vývoj:
Budova spořitelny byla postavena v letech 1886 - 1887 na místě dvou původních středověkých objektů: nárožního domu č. p. 5 a domu č. p. 6. Zboření těchto domů a vystavění třípatrové budovy, která je v prostoru náměstí naprosto cizím a neústrojným prvkem, bylo z dnešního pohledu nevhodným zásahem, který však zcela odpovídal mentalitě závěru 19. století.

Historie obyvatel domu:
Dům č. p. 5 byl dvoupatrovým objektem, který byl při vyústění Horní ulice spojen prampouchem s domem č. p. 4. Jeho štít byl podobný štítu domu č. p. 13 a fasáda domu č. p. 12. Dům byl roku 1504 ve vlastnictví řezníka Mareše, váženého měšťana a člena městské rady, otce českokrumlovského faráře Martina Mareše. Martinova sestra Alžběta byla manželkou rožmberského kancléře Václava z Rovného. Dalším písemně doloženým majitelem domu byl Václav Nyndrtom, který byl v letech 1515 - 1537 členem městské rady. Dům pak zdědil jeho syn Ambrož, provozoval v něm výčep piva a žil velice nevázaně, takže ho městská rada donutila dům č. p. 5 na náměstí prodat a odstěhovat se roku 1545 do horšího domu Latrán č. p. 5. Roku 1545 se stal majitelem domu kramář a českokrumlovský konšel Václav Pergar. V roce 1587 koupil dům obchodník vínem a jinými produkty Mikuláš Pidrson, jehož manželka Dorota byla hlavní aktérkou cizoložné aféry s městským písařem Fridrichem Litvínem, kterého za to soud tvrdě potrestal. V letech 1636 - 1639 zde žil hejtman Jan Baumann. K roku 1639 je v domě uváděn hostinec "U černého orla", kde se vařilo pivo a šenkovalo pivo a víno. Od roku 1673 dům patřil primasovi a císařskému výběrčímu daní z pití Lukáši Leonhardovi nebo Leonardimu. Dům č. p. 6. byl jednopatrovou budovou s renesančním štítem a se zbytky loubí. Roku 1466 zde žil řezník Boček. Na počátku 16. století patřil manželům Sýkorovým: Václavovi, městskému písaři a vladykovi a jeho manželce Anně; roku 1518 ho prodala městská rada komornímu písaři Václavovi Hodoňskému. Ten ho prodal roku 1553 rovněž komornímu písaři Jiřímu Strachotínskému ze Strachotína, který zemřel 1560 a jehož náhrobní deska z nejstaršího českokrumlovského hřbitova je dnes zasazena ve vnější zdi kostela sv. Víta, kde se hřbitov nacházel. Na počátku 70. let 16. století dům krátce vlastnil rožmberský dvorní šenkýř vína Baltazar Rettek. Dalším z majitelů dnes již zaniklého domu byl např. i bednář a později městský rychtář a dokonce českokrumlovský primátor Kašpar Pergar, který však v roce 1598, kdy "bylo morové povětří v Krumlově a konšelé nechodili do radnice", zemřel na mor. Pouhý rok vlastnil dům bývalý truhelní písař Daniel Turek z Vosule. Rovněž v domě č. p. 6 se šenkovalo víno, což je doloženo k roku 1654. V této době byl jeho majitelem kupec Jan Placeda nebo Placeta. V roce 1719 držel dům krátce mydlář Jan Dicatana, jehož vystřídal papírník Filip Hilbert. Také další vlastník, Řehoř Forko, se věnoval této činnosti.