KKK

Masná č. p. 139

Masná č. p. 139

Lokace:
Masná č. p. 139

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový objekt s hladkým průčelím, do něhož se opírá prampouch klenoucí se přes uličku. Dispozice přízemí obsahuje v pravé větší části plochostropou síň se schodištěm, v levé jsou obdobně plochostropé místnosti. Rovněž první patro je plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Středověký původ domu dokládá nejen celkový charakter zástavby, ale i důležitý architektonický detail, gotické převýšené okno s kamenným ostěním, zřejmě z 15. století. Později byla zřejmě k domu připojena pravá strana v rozsahu líce dvora souseda Horní č. p. 144 a Horní č. p. 145. Velkou přestavbou dům prošel v 17. století, kdy zřejmě vyhořel. Další přestavba se pak uskutečnila patrně ještě v 18. století. Tehdy vzniklo průčelí členěné lisénami, nejprve malovanými, později v dnešní podobě plastickými. Byl zaklenut sklep a v několika etapách přistavěno pravé dvorní křídlo. Roku 1867, kdy dům vyhořel, bylo toto křídlo zmiňováno pouze přízemní. V roce 1929 bylo vybudováno i patro druhé.

Významné architektonické detaily:
Gotické převýšené okno.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století bydlel v domě jistý Matha nebo Macha, kterého vystřídal kuchař Hanzl. Ten zemřel v roce 1521 a dům získal švec Havel. Havel skonal někdy před rokem 1531, kdy vdova Voršila prodala dům řezníku Jiřímu Perclovi, který se sem přestěhoval z domu číslo 130 a kromě domu držel masný krám. Roku 1550 koupil dům za 168 kop míšeňských Václav Petrlík, jenž předtím bydlel v domě číslo 2 na náměstí. Ten jej roku 1553 prodal ve stejné hodnotě písaři Vaňkovi Hodonskému, původně žijícímu v domě číslo 6 na náměstí. V následujících sto letech se dům převáděl bez knihovního zápisu, takže o nájemcích máme jen kusé informace ze sousedské lokalizace. Vaněk zemřel v roce 1563 a od jeho vdovy Marty dům koupil Marx (Martin nebo Marek) Hacker, který zemřel v roce 1587. V devadesátých letech 16. století patřil dům řezníku Kryštofu Heinrichovi, jenž se v roce 1598 oženil s kuchařkou Marianou. Jeho rodina zde žila asi do roku 1608, kdy se v domě objevuje řezník Kryštof Koch. Roku 1661 prodala Markéta Truchtelfingerová, která je jako majitelka uváděna už v roce 1654, dům truhláři Janu Krösselovi. Poté přešel roku 1684 do majetku dalšího truhláře Tomáše Schillotzyho, následně roku 1725 Řehoře Handlhose. V roce 1737 je zde zmiňován jako majitel zlatník Felix Leithner. Roku 1755 dům koupil soukeník Jan Tragau. Dalším prodejem, respektive dražbou z důvodu zadluženosti Jana Tragau, dům prošel roku 1782, kdy jej koupil řezník Bernard Stifter. Dům pak zdědil roku 1808 jeho syn Antonín a roku 1852 ho převzala spolu se dvěma stodolami a dvěma poli Antonie Stifterová.