KKK

Dlouhá č. p. 31

Dlouhá č. p. 31

Lokace:
Dlouhá č. p. 31

Popis objektu:
Dvoupatrový objekt s barokním průčelím, které člení stuhové šambrány a ucha s kapkami. Přízemí je hloubkový dvojtrakt, vpředu valeně klenutý, vpravo s lunetami. V levém traktu schodišťová síň, v zadní části menší prostory, obdobně klenuté. Zadní část dispozice přízemí se opakuje v prvním patře, zatímco přední místnosti jsou plochostropé. Větší z místností má strop zdobený vpadlým štukovým polem. Sklep pod přední částí budovy má celou šířku parcely. Střední zeď přízemí je podpírána sloupem.

Stavebně historický vývoj:
Jádro domu s průčelím a bočním obvodovým zdivem, přízemí a sklep včetně klenby jsou gotického původu. Přízemí bylo dispozičně přebudováno v renesanci. Oba korespondující sklepy domů č. p. 30 a 31 tvořily v minulosti jednotný objekt, původně však hospodářské stavení, náležející domu č. p. 19 v Panské ulici. Ve druhé polovině 16. století vznikly klenby pravého traktu přízemí a dělící mezitraktová zeď. Po roce 1694 byla zřejmě nově zaklenuta síň a zřízeno schodiště do pater. Ve druhé polovině 18. století byla budova zvýšena o druhé patro. Modernizace proběhla před rokem 1970.

Vývoj fasády:
Blíže neznámý středověký dům byl přetažen hrubou omítkovou vrstvou s šedým nátěrem.V renesančním období objekt, který byl dosud součástí č. p. 30, nově vyzdobilo sgrafito. Valbově jehlancová bosáž měla spáry opatřené okrovým nátěrem. V raně barokním období, v r. 1694, byl již samostatný dům navýšen o 2. patro a postupně barevně řešen v bílo-zeleném, bílo-šedém a bílo-hnědofialovém rozvrhu. V pozdním období baroka byly okenní otvory orámovány omítkovými plastickými šambránami s dalšími třemi postupně realizovanými barevnými rozvrhy: v bílo-šedé a okrově-bílé (2x) barevnosti.

 

 

 

 


V průběhu 1. poloviny 19. století proběhla úprava průčelí do současné podoby s redukovaným rozvrhem tělově-bílého, okrově-bílého, zeleného, zeleno-šedého barevného odstínu. V parteru byly navíc zachyceny další zelené, popř. zelenošedé nátěry. Poměrně nenápadné průčelí objektu č. p. 31 je v českokrumlovském měřítku vyjímečné stupněm dochování svého omítkového a barevného pláště, který byl téměř v celém rozsahu během průzkumových prací zmapován a zachován díky citlivé restaurátorské opravě.

 

Historie obyvatel domu:
Dům byl do roku 1694 podsklepeným hvozdem sladovny, náležející k sousednímu domu č. p. 30. K tomuto datu odprodala majitelka domu č. p. 30 Uršula Zieglerová sladovnu s hvozdem obchodníku Klaudiovi Jurátovi za 240 kop grošů míšeňských k přestavbě na měšťanský dům. V poslední třetině 18. století se v domě provozovalo jirchářské řemeslo, po roce 1839 ševcovské.

 

 Legendy, vyprávění, zajímavosti:

Kdysi tu žil kupec, jehož syn Walter se nešťastně zamiloval do krásné cikánky Mariky. Celé město tím bylo pobouřeno, protože měl v té době vážnou známost s hodnou krumlovskou dívkou Růženkou. V srdci tmavé krasavice se však skrývala černá zrada. Její cikánští druzi z tábora za městem pytlačili v řece a lovili perly, které ona měla za úkol prodávat čarodějnici Annabelle. Jednoho dne cikáni odtáhli a nešťastný, opuštěný Walter si nakonec přece vzal Růženku, která ho velice milovala. Na svou cikánečku a na její vášeň ani lásku nezapomněl až do smrti. Své velké tajemství svěřil svému synovi.