KKK

Šlechtické znaky ve městě Český Krumlov

Do historického vývoje města se zapsaly především čtyři významné šlechtické rody, jejichž byl Český Krumlov rezidenčním městem - páni z Krumlova, Rožmberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové. Počátky hradu a osady v podhradí jsou spjaty s pány z Krumlova, kteří se zde usadili v polovině 13. století. Se znakem pánů z Krumlova - zelenou pětilistou růží na stříbrném poli - se ve městě prakticky nesetkáme, ovšem s erbovními barvami této větve rodu Vítkovců ano, neboť dnes tvoří základ městského praporu.

Znak Kateřiny Braniborské, znaková chodba zámku Český Krumlov Znak Žofie Brunšvické, znaková chodba zámku Český Krumlov Znak Anny Marie Bádenské, renesanční pokoje zámku Český Krumlov


Široká č. p. 74, klenba vstupní síně, Rožmberský znak, detail, foto: Josef Prokopec Snad nejvíce se do dějin města zapsal rod Rožmberků, který v Českém Krumlově sídlil po tři staletí (1302 - 1602), proto se s rožmberským znakem - červenou pětilistou růží - setkáváme doslova na každém kroku. Největšího kulturního i hospodářského rozkvětu dosáhlo město v období renesance - za vlády Viléma z Rožmberka, proto se nejčastěji jedná o alianční znaky Viléma a jeho manželek - Kateřiny Brunšvické, Marie Anny Bádenské či Polyxeny z Pernštejna. Také ve vývoji městského znaku se odrazila "zlatá rožmberská éra", neboť i tam je červená pětilistá růže. ( Vývoj znaku města Český Krumlov). Symbol pěti rožmberských růží nalezneme také ve znaku rodu Eggenberků, jelikož tam zastupuje panství krumlovské, které Eggenberkové získali roku 1622 od císaře Ferdinanda II. Habsburského.

Eggenberkové sídlili v českokrumlovské zámecké rezidenci v letech 1622 - 1719, proto také ve městě nalezneme eggenberský znak. Nejčastěji se setkáváme s aliančními erby Jana Kristiána I. z Eggenberku a jeho manželky Marie Arnoštky z Eggenberku, rozené ze Schwarzenberku, neboť za jejich vlády probíhal ve městě čilý stavební ruch. Erbovní znamení rodu - trojici krkavců - nalezneme také v městském znaku.

..

..

..

..


Takřka další tři století patřil Český Krumlov rodu Schwarzenberků, kteří se rovněž velmi významně zapsali do dějin města. V Českém Krumlově se proto setkáme nejen se schwarzenberským znakem, ale také s užitím heraldických schwarzenberských barev- modré (šedavé) a stříbrné (bílé) - na architektuře.

Pohár s původním schwarzenberským znakem, 19. století Vyšívaný alianční znak Schwarzenberků a Lichtensteinů

(mj)