Historie městského divadla v Českém Krumlově


Horní č.p. 153, celek Historie městské divadelní budovy v Českém Krumlově sahá až do počátku 17. století, kdy byla zřízena v souvislosti s působením jezuitského řádu. Divadelní tvorba i praxe měla v náboženské i vzdělávací činnosti jezuitského řádu vždy významné postavení. Pro školní a divadelní účely začali budovu bývalého městského divadla v Českém Krumlově v Horní č. p. 153 využívat jezuité kolem roku 1613. Divadelní představení byla často spojena s přednesem básní, nebo s řečnickými cvičeními. Školní semestry často končívaly divadelním představením a na zdařilá vystoupení žáků se obvykle pamatovalo zvláštními cenami. Mezi autory dramatických her vynikl ještě koncem 16. století Mikuláš Salius z Prahy, který přišel do Českého Krumlova v roce 1586. Z her je známo jeho úspěšné, ale nedochované drama o sv. Václavu, hra o sv. Vítu byla údajně provozována r. 1590. Další významnou postavou byl Theofil Crysteccus, roku 1601 rektor krumlovské jezuitské koleje. Jeho proslulost vyplývá snad nejlépe z faktu, že byl roku 1611 pozván na císařský dvůr do Vídně, aby tam provozoval svou tragikomedii.

Titulní list Terentiových komedií z roku 1499

Na dvoře jezuitské koleje bylo roku 1613 zřízeno dřevěné divadlo s pohyblivou scénou, které bylo přestěhováno teprve v polovině 17. století do zděné, k tomu účelu upravené budovy. V roce 1663 uskutečnili rozsáhlou adaptaci vnitřního zařízení objektu. Divadelní prostory zaujímaly již tehdy téměř celé 1. patro budovy. Představení v jezuitském divadle užívala náměty s biblickou tematikou, církevních dějin nebo uváděla smyšlené příběhy citově, nábožensky a morálně silně působivé. Jazykem jezuitských dramat byla latina. Hrálo se v divadle nebo na improvizovaných jevištích, v jezuitské koleji nebo na zámku, v několika případech se využilo i Horní ulice a prostoru náměstí. Od druhé poloviny 17. století stoupal v zámecké společnosti zájem o světskou divadelní tematiku a jezuitské divadlo tyto nároky nemohlo již po obsahové stránce uspokojit.

Po zrušení jezuitského řádu koncem 18. století sloužila budova nadále školním a divadelním účelům. Prostory divadla pronajímalo město různým divadelním společnostem, které příležitostně do Českého Krumlova zavítaly. K větším úpravám vnitřních prostor došlo v letech 1808 - 1812. Když se v roce 1810 podařilo velkým nákladem objekt celkově obnovit a na svou dobu pěkně zařídit divadelní scénu a hlediště, byla většina výloh uhrazena z výtěžků ze vstupného z předchozích představení. Divadlo mělo tenkrát pro město dvojí význam: předně obohacovalo jinak jistě skrovný kulturní život, dále se z výnosu jeho činností dostávalo podpor místním chudinským ústavům, pohořelým a školám.

První ochotnický divadelní spolek ve městě se ustavil v roce 1852, podle jiné zprávy až v roce 1854.Členy spolku byli převážně měšťané a řemeslníci.

V divadle se již v minulém století konávaly koncerty, neboť lepší prostor pro takové účely ve městě nebyl. Jeden z prvních koncertů byl pořádán v roce 1856, při oslavách 100. výročí narození W. A. Mozarta. Později tam zpíval mužský pěvecký sbor, založený roku 1856.

Situace v divadelní kultuře města se příznivě změnila po roce 1919. Zásluhou divadelního dramatika Hanse Sassmanna a spolku Südböhmische Schaubühne (Jihočeská divadelní scéna) začalo v Českém Krumlově působit stálé divadlo, které přispívalo k povznesení kulturního i duchovního života nejen města samotného, ale i celého Pošumaví. Hmotně bylo divadlo podporováno z prostředků státu, města i příznivci, např. podnikatelem I. Spirem.

Vlastní divadelní sezóna v Českém Krumlově trvala šest měsíců. Mimo to byli členové souboru oprávněni hrát podle pravidelně udělovaných koncesí i v dalších jihočeských a západočeských městech - v Kaplici, Nové Bystřici, Vimperku, Nýrsku, ve Volarech, Prachaticích, Kašperských Horách a jinde.

V letech 1929-1930 zaměstnávalo městské divadlo v Českém Krumlově 22 herců, 14 hudebníků a 15 technických a pomocných sil. Později ještě o několik osob více.

V každé sezóně uvedlo divadlo několik desítek představení z oboru klasických dramat, lidových her, oper, operet, koncertů a námětů určených dětem. Představení byla poměrně hojně navštěvována diváky - např. v sezóně 1928/29 shlédlo program 25 000 osob. V divadle bylo k dispozici 440 míst.

Městské divadlo v Českém Krumlově

Kromě vlastního programu stálé divadelní scény se v městském divadle uskutečnila celá řada vystoupení jiných divadelních souborů. Konala se zde představení Jihočeského národního divadla z Českých Budějovic, v roce 1934 poctilo Český Krumlov svou návštěvou Umělecké loutkové divadlo profesora Josefa Skupy z Plzně a bylo by možno jmenovat další kulturní tělesa.

Svému poslání sloužila budova městského divadla v Českém Krumlově i po roce 1945, a to až do počátku 70. let. Tehdy bylo v rámci asanace budov v Horní ulici rozhodnuto, že starobylá budova divadla je pro tento účel již nevhodná a bude využita jako součást hotelu. Poslední divadelní představení se v budově, kde se divadlo provozovalo více než 300 let, konalo 27. března 1971.

Další informace:

(vm)