Historie divadelní kultury ve městě Český Krumlov

Bohatá historie divadelní kultury v Českém Krumlově trvá již více než čtyři století. Její počátky jsou spojeny s dvorským prostředím českokrumlovského zámku. První nepřímé zprávy o zámeckých divadelních představeních máme z 80. let 15. století, kdy nechal rožmberský kancléř Václav z Rovného opsat komedii "Polixena" od italského autora Leonarda Bruniho. Jiná zpráva dokládá, že Václav z Rovného uvedl v roce 1497 na rožmberský dvůr humanistu Jakuba Cantera hrou "Rosa Rosensis", oslavující rožmberský vladařský rod. K významnému rozkvětu divadelního života na zámku pak došlo ve 2. polovině 16. století za vlády posledních Rožmberků.

Divadelní tvorba se ovšem v této době neomezovala již jen na prostředí zámku. S divadelními aktivitami se setkáváme také v souvislosti s působením jezuitského řádu, v jehož náboženské i vzdělávací činnosti měla divadelní praxe vždy významné postavení. Školní semestry často končily divadelním představením, v němž účinkovali žáci jezuitské koleje. Tak například 16. 5. 1588 se při slavnostním otevření nově vybudované koleje konalo dramatické představení "Euripus", roku 1590 byla provozována hra o sv. Vítu, o deset let později předvedli na zámku jezuitští studenti hru "Ester". Jezuitská představení užívala náměty z církevních dějin, s biblickou tematikou nebo uváděla smyšlené příběhy citově, nábožensky a morálně silně působivé. Jazykem těchto dramat byla latina. Hrálo se na improvizovaných jeviších v jezuitské koleji (Horní č.p. 154) nebo na zámku, v několika případech se využilo i Horní ulice či prostoru náměstí. K roku 1613 se pak vztahuje doklad o existenci dřevěného divadla s pohyblivou scénou na dvoře jezuitské koleje. V polovině 17. století bylo divadlo přestěhováno do zděné, k tomu účelu upravené budovy (Horní č.p. 153). Divadelním účelům tato budova sloužila nadále i po zrušení jezuitského řádu koncem 18. století.

Titulní list Terentiových komedií z roku 1499 Johann Valentin Petzold, portrét v hereckém kostýmu

Od druhé poloviny 17. století, kdy krumlovské panství přešlo do majetku rodu Eggenberků, stoupal v zámecké společnosti zájem o světskou divadelní tematiku a jezuitské divadlo tyto nároky nemohlo po obsahové stránce uspokojit. Proto byla na krumlovském zámku v roce 1675 vybudována v tzv. "Jelením sále" první stálá zámecká divadelní scéna. Toto divadlo však zřejmě svými rozměry nevyhovovalo nárokům knížecích majitelů a tak dal v roce 1680 kníže Jan Kristián I. z Eggenberku postavit novou samostatnou divadelní budovu na V. nádvoří zámku. V této době již na zámku působil stálý herecký soubor. V letech 1765 - 1766 byla Josefem Adamem ze Schwarzenberku divadelní budova upravena, vybavena novým technickým zařízením a dekoracemi. V této podobě se divadlo zachovalo ve více méně nedotčeném stavu dodnes.

.. ..

V 19. století v Českém Krumlově účinkovaly především cizí divadelní společnosti. Hrálo se v budově bývalého jezuitského divadla, které bylo upraveno v letech 1808 - 1812 a nadále nazýváno jako městské divadlo, nebo až do roku 1898 v zámeckém divadle. V 50. letech 19. století se ve městě ustavil první ochotnický divadelní spolek. Jeho členy byli převážně měšťané a řemeslníci.

Situace v divadelní kultuře města se příznivě změnila po roce 1919. Zásluhou dramatika Hanse Sassmanna a spolku Südböhmische Schaubühne začalo v Českém Krumlově působit stálé divadlo. V každé sezóně uvedlo divadlo několik desítek představení z oboru klasických dramat, lidových her, oper, operet, koncertů a námětů určených pro děti. Svému poslání sloužila budova městského divadla i po roce 1945, a to až do počátku 70. let. Tehdy bylo rozhodnuto, že starobylá budova je pro tento účel již nevhodná a bude využita jako součást hotelu.

Z dalších významných divadelních aktivit v Českém Krumlově ve 20. století je třeba jmenovat činnost ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna" (založen v roce 1945) a především konání Jihočeského divadelního festivalu. Jeho první ročník se konal v roce 1947 a v jeho rámci bylo uvedeno též několik představení v zámecké zahradě. Třetí ročník se konal až v roce 1958. Tentokrát se hrálo nejen v zahradě, ale i v zámeckém barokním divadle. V historickém zámeckém divadle se hrálo také v roce 1960, 1961, 1962 a 1965, kdy bylo divadlo uzavřeno a bylo započato s náročnými restaurátorskými pracemi. Od roku 1959 bylo pro představení Jihočeského divadelního festivalu využíváno především otáčivé hledště, nově vybudované v zámecké zahradě před letohrádkem Bellárie. V roce 1988 bylo otáčivé hlediště pro havarijní stav uzavřeno a v roce 1989 bylo započato s výstavbou nové točny, která byla dokončena v roce 1993. V současné době se pro tuto divadelní scénu hledá optimální forma provozu, která by vyhovovala potřebám památkově chráněné zámecké zahrady.

.. ..

Další informace:
Zámecké divadlo v Českém Krumlově
Historie městského divadla v Českém Krumlově
Historie ochotnického souboru "Českokrumlovská scéna"
Historie Jihočeského divadelního festivalu ve městě Český Krumlov

(om)