KKK

Zlatokorunská škola

Existence velice zajímavé pedagogické aktivity - Zlatokorunské školy - je spjata s posledním opatem kláštera Zlatá Koruna Bohumírem Bylanským, neboť roku 1772 zde založil tzv. normální školu, která navázala na didaktický odkaz díla Jana Amose Komenského. Výuka byla vedena v mateřském (českém) jazyce a velký důraz byl kladen na názornost výuky. Pro potřeby této školy bylo vytvořeno 69 názorných obrazových tabulí, mapy a portréty významných osobností vědy, kultury, umění, filosofie, teologie aj. Tyto učební pomůcky jsou dnes uloženy v depozitářích Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení dobové podoby kláštera Zlatá Koruna  Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, pohled do školy a část mapy


Názorné vyučovací tabule zachycovaly okolní svět podle Komenského díla "Orbis pictus" ("Svět v obrazech"). Obrazy jsou doplněny čtyřjazyčným textem - latinským, německým, francouzským a italským.

Školní kabinety byly doplněny o sbírky rostlinných herbářů, zvířat, minerálů a o mikroskopy a magnety, na kterých se prováděly fyzikální pokusy. Součástí výuky byly i drobnější divadelní kusy, které žáci secvičovali při vyučování. Důraz byl kladen nejen na teoretické vyučovací předměty, ale zejména na získávání praktických dovedností v oborech sadařství, pěstitelství, vinohradnictví, včelařství, chovatelství, zpracování lnu a domácí práce - pečení, praní, tkaní, šití či pletení. Zvláštností bylo chování bource morušového. Kromě čtení, psaní a počítání byl tedy značný důraz kladen na získávání pracovních dovedností a návyků. Tyto lidské činnosti jsou zachyceny na jednotlivých výjevech vyučovacích obrazů.

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení školy

Chlapce vyučoval Matyáš Prosil a dívky Marie Konvičková. Škola ovšem zanikla spolu s klášterem k roku 1787 podle dekretu císaře Josefa II. z roku 1785. Obdobná vzorová industriální škola působila v Kaplici pod vedením Ferdinanda Kindermana. (Kaplická škola)

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení různých lidských činností Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení různých lidských činností

(mj)